Legislacja

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców

9 kwietnia 2019

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Cel projektowanych zmian: Proponowane zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 i 293 oraz z 2018 r. poz. 970 i 1938), wydanym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do obecnego zakresu regulacji w ustawie, wprowadzonego art. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534), w tym zakresu upoważnienia ustawowego.

Obowiązywanie zmienianych przepisów. Zgodnie z art. 169 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego upoważnienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz mogą być zmieniane. Proponuje się, aby rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Zakres nowelizacji. Zmiany polegają na objęciu badaniami również kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzących kształcenie w zawodzie oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego. A zatem w nowelizowanym akcie należy uwzględnić możliwość wydania orzeczeń stwierdzających brak albo istnienie przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E dla tej grupy osób. Wskazano również jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, którymi są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy. Wprowadzane są także zmiany wysokości opłaty za badania – jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: - W wyniku powyższej nowelizacji ustawy w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

1) zakres przedmiotowej regulacji rozporządzenia dostosowuje się do obecnego zakresu upoważnienia;

2) określa się jednostki uprawnione do przeprowadzania badań tych osób;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmującym oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osoby badanej, z uwagi na fakt, że obecnie będą to również osoby niepełnoletnie i stosownie do regulacji zawartej w art. 78 ustawy, dodaje się odpowiednią informację dla rodziców lub opiekunów zawarta w odnośniku do tego załącznika;

4) dodaje się nowy wzór orzeczenia lekarskiego, który będzie stanowił załącznik nr 7a do nowelizowanego aktu, wydawany w przypadku kandydatów do szkół oraz kandydatów na kursy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Projektowane zmiany dotyczą kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, uczniów szkoły ponadpodstawowej, kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy, słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz uprawnionych lekarzy z zakresu medycyny pracy. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia został przesłany do opiniowania i konsultacji publicznych (jm)