Legislacja

To nie jest trafiona propozycja – ocenia resort. Egzaminy teoretyczne bez zmian

9 kwietnia 2019

To nie jest trafiona propozycja – ocenia resort. Egzaminy teoretyczne bez zmian
Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak to opisaliśmy wcześniej poseł Jacek Wilk pytał ministra infrastruktury o celowość utrzymywania obowiązku ponownego zdawania egzaminu teoretycznego osób, które egzamin już zdawały. Resort odpowiada - to nie jest trafiona propozycja.

Poseł Jacek Wilk zaadresował do ministra infrastruktury Interpelacja nr 29747 w sprawie celowości utrzymywania obowiązku zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przez osoby już posiadające prawo jazdy innej kategorii. Jak pisaliśmy poseł zgłosił wątpliwości co do celowości ponownego zdawania egzaminu teoretycznego. Nasza redakcja także wyraziła wątpliwość, czy ewentualna zmiana będzie uzasadniona w kontekście starań o podnoszenie kwalifikacji kierowców przecież odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na naszych drogach. Zapytaliśmy - Czy kierowca zdający egzamin na prawo jazdy kolejnej kategorii po latach przerwy będzie bezpiecznym kierowcą? Prosimy o opinie w tej sprawie? I tę otrzymaliśmy. Marek Górny, potwierdził naszą wątpliwość pisząc: - Współczesny kierowca zawodowy to specjalista wysokiej klasy. Stawiane mu wymagania zmuszają go do regularnego aktualizowania wiedzy. Proces nauczania to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz również jego finał, jakim jest egzamin. Nie można stwierdzić czy osoba szkolona osiągnęła zakładany poziom przygotowania teoretycznego lub praktycznego, jeżeli nie podda się jej sprawdzianowi.

Andrzej Bittel, w imieniu ministra infrastruktury. W odpowiedzi na interpelację informuje i przypomina, iż - Zgodnie z przepisami § 19 ust. 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.) część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku poszczególnych kategorii prawa jazdy jest różna. W szczególności dotyczy to pytań zawartych w drugiej części egzaminu zwanej częścią specjalistyczną. Np. w przypadku prawa jazdy kategorii A nie pytamy osób egzaminowanych o zagadnienia związane ze specyfiką kierowania pojazdami ciężarowymi. Należy wskazać, że zastosowane w § 9 ww. rozporządzenia wyłączenia odnoszą się wyłącznie do przypadków w których treść część teoretycznej egzaminu państwowego byłaby identyczna jak w przypadku obecnie posiadanych kategorii prawa jazdy. I podsumowuje: - W ocenie Ministerstwa Infrastruktury jest ona kompletna i nie wymaga uzupełnienia.

Dodatkowo minister wskazuje, że w założeniu osoby uzyskujące prawo jazdy na kolejne kategorie prawa jazdy uzyskują je w określonych odstępach czasu, niekiedy wieloletnich, podczas których zmieniają się przepisy i zasady ruchu drogowego. Nie jest więc bezpodstawne dokonanie sprawdzenia ich wiedzy w ramach testu podstawowego. Przyczynia się to do „odświeżenia” ich wiedzy jednocześnie wpływając na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. Czytamy w odpowiedzi: - Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję, że przedstawiony przez posła argument pozostawiania części teoretycznej egzaminu wyłącznie ze względu na zapewnienie wpływów do budżetu jest nietrafiony, ponieważ egzaminy dla poszczególnych kategorii prawa jazdy nie zawierają takich samych treści, a wpływy z przeprowadzonych egzaminów nie są wpływami do budżetu Państwa. I jeszcze konkluzja resortu: - Mając na względzie konieczność właściwego przygotowania Polskich kierowców do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym w ocenie Ministerstwa Infrastruktury nie ma uzasadnionych podstaw do uwzględnienia propozycji zmiany przepisów przedstawione przez Posła Jacka Wilka. (jm)