Legislacja

Zmiany rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

18 listopada 2020

Zmiany rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt z dnia 13 listopada 2020 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) projekt ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do przepisów innego aktu normatywnego obowiązującego w polskim systemie prawnym. Tym ostatnim jest ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517) w zakresie dotyczącym kontroli drogowej pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, czyli pojazdem rejestrowanym w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany obejmują wprowadzenie obowiązku posiadania przy sobie podczas kontroli ruchu drogowego przez kierującego pojazdem wymienionych wyżej formacji dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz szczególny tryb postępowania z tym dokumentem. Wprowadzając wskazane wyżej zmiany ustawodawca rozwiązał problem dotyczący braku technicznej możliwości weryfikacji online w centralnej ewidencji pojazdów danych kontrolowanego na drodze pojazdu wskazanych formacji. Tym samym rozszerza on dotychczasową treść przedmiotowego rozporządzenia (2019.2141) o możliwość weryfikacji danych o pojeździe na podstawie okazanego podczas kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego. Z kolei weryfikacja spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu będzie możliwa na podstawie stosownego dokumentu okazanego przez kierującego pojazdem, lub po skontaktowaniu się za pośrednictwem środków łączności z organem, który zarejestrował pojazd.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na 4 grudnia 2020 r., czyli z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym (2020.1517). (jm)