Legislacja

Zmiany w stacji kontroli pojazdów

21 września 2023

Zmiany w stacji kontroli pojazdów
(fot. PEXELS)

Do zaktualizowanego Wykazu prac legislacyjnych ministra infrastruktury dopisany został projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolnopomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze. Przewidywany termin wydania aktu - II kwartał 2024 r.

Podstawa i potrzeba wydania. Podstawą prawną wymienionego projektu jest art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.). Potrzeba wydania rozporządzenia wynika ze zmian prowadzonych ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1720). Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) dotyczące możliwości przeprowadzania badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

istota rozwiązań. Wobec powyższego koniecznym stało się wprowadzenie przepisów, które określą minimalne wymagania dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowego stosowane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów. Jak informują autorzy propozycji - projekt rozporządzenia określa wyposażenie kontrolno-pomiarowe jakie będzie zobowiązany posiadać przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą prowadzący stację kontroli pojazdów. Projekt rozporządzenia określa również wzór wniosku o przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów, w którym właściciel pojazdu będzie obowiązany do potwierdzenia, że dysponuje infrastrukturą, w której będzie możliwe wykonanie badania technicznego. Określenie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów zagwarantuje przeprowadzenie badań technicznych pojazdów, o których mowa w art. 81 ust.12b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zgodnie z zakresem i sposobem przeprowadzania tych badań, jak również powinno zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się w obszarze wykonywania badania technicznego.

Mając na względzie powyższe, konieczne jest wydanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolnopomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze – zapisano w Wykazie. (jm)