Legislacja

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców zawodowych

12 czerwca 2024

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców zawodowych
(fot. PIXABAY)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 857 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Podstawą prawną jest art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (2024.728 i 731) [kliknij]).

Potrzeba podjęcia - jak to określono - pilnych prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (2022.739 i z 2023.673) wynikała z konieczności zapewnienia trybu odrębnego, który rozwiąże problem zgłoszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) związany z brakiem dostępu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) w systemie teleinformatycznym do profilu kierowcy zawodowego (PKZ). W związku z powyższym potrzebne okazało się wprowadzenie do rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. przepisu, który umożliwi w sytuacji braku dostępu OKE do PKZ przekazanie przez OKE do organu (starosty), który utworzył profil kierowcy zawodowego, danych o wydanym świadectwie kwalifikacji zawodowej dla ucznia/słuchacza kursu kwalifikacyjnego bądź o cofnięciu tego świadectwa. Jak określili to autorzy nowelizacji będą to dane określone w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997). Ww. organ wprowadzi te dane do PKZ. Proponowany przepis w ww. sytuacji pozwoli, aby uczniowie/słuchacze szkół branżowych po zdaniu testu kwalifikacyjnego prowadzonego przez OKE i osiągnięciu minimalnego wymaganego wieku mogli uzyskać prawo jazdy w zakresie kategorii C1, C1+E, C i C+E z kodem 95 uprawniającym do wykonywania zawodu kierowcy. Jak podkreślono jest to szczególnie ważne w sytuacji niedoboru kierowców zawodowych na rynku pracy.

Ponadto, w opublikowanej regulacji uwzględniono zgłoszony przez organizację zrzeszającą ośrodki prowadzące szkolenia kierowców zawodowych postulat doprecyzowania w ww. rozporządzeniu, jakie dokumenty w okresie ich ważności potwierdzają odbyte szkolenie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz transportu zwierząt środkami transportu drogowego i mogą być uznane dla zmniejszenia wymiaru godzinowego szkolenia kierowcy.

Zaproponowano również przepis przejściowy, który spowoduje uznanie na podstawie dotychczasowych zaświadczeń zmniejszenie wymiaru godzinowego ww. innych szkoleń rozpoczętych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej zmiany, ukończonych, według obecnego przepisu, w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia.

Zaproponowano również uwzględnienie w rozporządzeniu możliwości otrzymania przez osobę egzaminowaną wyniku testu kwalifikacyjnego na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym po jego przeprowadzeniu w SI WORD, odpowiednio do wdrożonego technicznego rozwiązania w tym systemie od dnia 4 grudnia 2023 r., zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. ogłoszonym w Dz. U. poz. 1864.

Jak zaplanowano przepisy omawianego rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, jednak z wyjątkiem § 1 pkt 4 w zakresie dodanego § 49a ust. 3 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia: „3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje do właściwego organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego, dane o: (…) 2) dacie cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw”.