Legislacja

Zmiany w szkoleniu obowiązujące z dniem 31 października 2016 r.

4 października 2016

Zmiany w szkoleniu obowiązujące z dniem 31 października 2016 r.

Z datą 30 września 2016 r. (zgodnie z zapowiedzią terminu) w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Brzmienie zgodne z czerwcowym projektem. W sprawach szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenie - czytamy w paragrafie 2 noweli. Czyli dniem 31 października 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany dotyczące:

* w § 2 uchylony punkt dotyczący pojęcia „profil kandydata na kierowcę” (1.1.17);

* w § 3 dodany ustęp dotyczący szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2 i A, podczas którego instruktor poruszający się za osobą szkoloną powinien być ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem „Instruktor”, podobnie pojazd też powinien być oznaczony widoczną dla innych uczestników ruchu informacją o prowadzonym szkoleniu umieszczoną z tyłu pojazdu (31.10);

* w § 5 dodany ustęp określający sytuację kandydatów ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E - a posiadających już prawo jazdy kategorii B, lub uczestniczących w szkoleniu w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B, którym uznaje się, że odbyły szkolenie w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B (31.10);

* w § 6 dodany ustęp rozstrzygający, iż podmiot prowadzący szkolenie w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub braku dostępu do sieci internet, może przed rozpoczęciem zajęć, wydać osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć stosowaną na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych. Dane w systemie teleinformatycznym uzupełnia się najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. Po wprowadzeniu danych do systemu teleinformatycznego, do karty przeprowadzonych zajęć karta zostaje zniszczona (31.10)  Przed zniszczeniem karty przeprowadzonych zajęć lub kopii karty liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej szkolenia wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych;

* w § 9 dodano przepis wprowadzający obowiązkową - minimum 1 godzinę - zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – zapis dotyczy prawa jazdy kat. AM (31.10);

* w § 9 zmieniono także brzmienie przepisu dotyczącego osoby rozpoczynającej szkolenie jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy zajęcia przeprowadza się tylko raz dla wszystkich kategorii prawa jazdy, dla których jest prowadzone szkolenie równoległe (31.10);

* wprowadzono pojęcie szkolenia prowadzonego równolegle, a tu: Uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia (31.10);

* zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć - dotyczy zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. b-e, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T. Ustawodawca wyłączył tu kat. A2, A - przez pierwsze 50% godzin zajęć mogą być prowadzone przy użyciu motocykli spełniających wymagania dla niższych kategorii prawa jazdy (31.10);

* doprecyzowano, iż zajęcia praktyczne prowadzi się pod warunkiem, że osoba szkolona posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć (31.10);

* zmieniono przepisy dotyczące innych osób w trakcie zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia. I tak w pojeździe mogą być prowadzone przez instruktora wyłącznie z jedną osobą szkoloną w obecności (31.10);

1) dwóch (dotychczas jednej) dodatkowych uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B;

2) do sześciu uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E,D1, D1+E, D i D+E, (dotychczas kat. B+E mogła odbywać się przy udziale jednego dodatkowego uczestnika) (31.10);

* uregulowano tzw. kwestię zwolnienia zablokowanego profilu. I tu: Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły zwalnia uprzednio zablokowany profil kandydata na kierowcę osoby szkolonej w celu umożliwienia pobrania go przez kolejny podmiot prowadzący szkolenie tej osoby (dotychczas brzmiało: przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby) (1.1.2017);

* w przepisach dotyczących zasad prowadzenia książki ewidencji osób szkolonych określa się, iż przed zniszczeniem karty przeprowadzonych zajęć dane zostają wpisane do książki, ten przepis już nie dotyczy kopii karty (31.10);

* nowe brzmienie zasady postępowania dot. tzw. profilu i tak: ust. 4 otrzymuje brzmienie: Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie zwalnia uprzednio zablokowany profil kandydata na kierowcę osoby szkolonej, o której mowa w ust. 2, w celu umożliwienia pobrania go przez kolejny podmiot prowadzący szkolenie tej osoby (1.1.2017) (dotychczas obowiązuje zapis: przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną, o której mowa w ust. 2, w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie tej osoby);

* w załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia, czyli w „Szczegółowym programie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami” w tabeli „Szczegółowy program szkolenia teoretycznego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami” dokonano zmian przy zapisach uprawnień:

- ppkt 3.2. dotyczącym postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych – udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej wykreślono kat. C1, C, D1, D (31.10);

- ppkt 3.4. – akcje ratunkowe po wypadku otrzymuje brzmienie: „C1, C, D1, D”; wykreślono C1+E, C+E,  D1+E, D+E( 31.10);

* wprowadzony zostaje nowy wzór karty przeprowadzonych zajęć stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych (31.10).

Czyli jak wynika z powyższego regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. O tym czy wejdą jeszcze nie rozstrzygnięto. Tymczasem oczekujemy na publikację noweli rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, tu data „najpóźniejszego ogłoszenia” nadal „w trakcie ustalania”. (jm)