Legislacja

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym - obowiązują

3 października 2018

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym - obowiązują
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 1 października 2018 r. w życie weszły zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzone zostały ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018.1669). W rozdziale 3 przywołanej ustawy zmienianej w rozdziale 3 zatytułowanym: Badania techniczne pojazdów dokonane zostały dwie zmiany. Pierwsza dotyczy nowego brzmienia przepisu określającego kto może prowadzić stację kontroli pojazdów – art. 83 ust. 2a pkt 2 lit. b. – poprawka formalna wobec zmiany nazwy obecnego resortu szkolnictwa wyższego i nauki. Druga ze zmian odnosi się do zatrudnionego w stacji kontroli pojazdów uprawnionego diagnosty (art. 84 ust. 2e).

Od dnia 27 czerwca 2017 r., gdy opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2017.1260) jest to nowelizacja dokonana 18. aktem zmieniającym. (jm)