Legislacja

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania

3 października 2018

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania
Wzór prawa jazdy wydawanego po 4 marca 2019 r. nie będzie zawierał punktu 8. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność na wydany okres, czyli nie musimy wymieniać prawa jazdy

W grudniu ubiegłego roku ministerstwo (wówczas jeszcze Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) informowało, iż rozważy rezygnację z umieszczania adresu miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy, wyznaczono nawet termin: „po uruchomieniu systemu ww. systemu ewidencji kierowców”. W dniu dzisiejszym opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury sygnowany datą 27 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami minister wprowadza zmiany w załączniku nr 1: zaproponowano nowy wzór prawa jazdy, w którym wykreślona zostaje rubryka nr 8: „8 – adres zamieszkania posiadacza prawa jazdy”. Zmiana ma obowiązywać z dniem 4 marca 2019 r. Przewidziano, iż dokumenty wydane przed tą datą, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres na który zostały wydane.

Uzasadnienie zmiany. Prace nad wydaniem takiego rozporządzenia wszczęto wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich sygn. akt. K 36/15. TK orzekł o niezgodności art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej. W uzasadnieniu do projektu czytamy: - Z punktu widzenia obsługi administracyjnej nie jest konieczne uwidacznianie adresu zamieszkania na dokumencie prawa jazdy. Dla organów kontrolnych wystarczającą informacje niezbędna do zachowania procedur administracyjnych związanych z przesyłaniem zatrzymanego dokumentu jest informacja o organie, który wydał konkretne prawo jazdy. I wniosek: - Mając na względzie powyższe proponujemy usunięcie adresu zamieszkania z dokumentu prawa jazdy.

Termin wejścia w życie rozporządzenia. Termin wejścia w życia projektowanego rozporządzenia i tym samym likwidacji obowiązku umieszczania adresu zamieszkania w dokumencie prawa jazdy określono na 4 marca 2018 r. – Data ta daje możliwość przygotowania się producenta dokumentów prawa jazdy do zmiany wzoru dokumentu i płynnego przejścia do wydawania nowego wzoru dokumenty – czytamy dalej w przywołanym uzasadnieniu.

Rozwiązania krajów UE. W większości krajów Unii Europejskich nie umieszcza się adresu zamieszkania w dokumencie prawa jazdy.

Projekt przekazano do konsultacji termin ich zakończenia określono na 12 października 2018 r. (jm)