Legislacja

Znak drogowy po lewej stronie

13 marca 2019

Znak drogowy po lewej stronie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

O bezpieczeństwie, a raczej niebezpieczeństwie na przejściach dla pieszych niestety mówimy wiele, nawet zbyt wiele. Kolejny pomysł na działania dla poprawy sytuacji pieszych zgłosił - w swoim zapytaniu poselskim - Paweł Lisiecki. Do ministra infrastruktury pisze w sprawie ustawiania znaków informujących o zakazie wyprzedzania i o przejściu dla pieszych także po lewej stronie drogi.

Zapytanie poselskie. Poseł Paweł Lisiecki pyta ministra infrastruktury o możliwość zmiany przepisów dotyczących oznakowania przejść dla pieszych i miejsc, w których zaczyna się zakaz wyprzedzania. Nowelizacja miałaby dopuszczać lub nakazywać ustawienie znaku B-25 „zakaz wyprzedzania” również po lewej stronie drogi. W uzasadnieniu wskazuje na sytuacje gdy kierowca samochodu jedzie za dużym pojazdem, a ten przesłania mu widoczność. I tak ten kierowca może nie zauważyć znaku zakazu wyprzedzania. I dalej czytamy: - Podobna sytuacja ma się z oznakowaniem przejść dla pieszych. Duży pojazd może skutecznie zasłonić informację, że zbliżamy się pojazdem do przejścia dla pieszych, przez co możemy nieświadomie zacząć manewr wyprzedzania tuż przed przejściem dla pieszych. (…) Czy ustawienie znaku informującego o przejściu dla pieszych po lewej stronie drogi nie byłoby zasadne? - pyta autor zapytania.

Obowiązujące rozporządzenie. Tymczasem dla przypomnienia – przywołamy fragment zapisów pomieszczonych w obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2003.220.2181 z późn. zm.). W załączniku nr 1: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach znajdujemy pkt 1.5 Umieszczanie znaków. 1.1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych i tu 1.5.1. Zasady ogólne. Czytamy:

„Znaki umieszcza się:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

b) jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G;

4) na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku.

Jeżeli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba że warunki lokalne to uniemożliwiają lub przepisy załącznika stanowią inaczej.”

Oczywiście czekamy na stanowisko resortu. (jm)