Legislacja

Zwolnienie z części opłaty za egzamin?

3 lipca 2017

Zwolnienie z części opłaty za egzamin?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu trafił - zarejestrowany tymczasem jako „Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany nr druku” - senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Przedstawicielem wnioskodawców jest tutaj senator Jan Filip Libicki.

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia oraz utworzenia strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych. W tym wykazie docelowo umieszczone byłyby adresy ośrodków szkolenia pojazdów lub egzaminowania dysponujące pojazdem przystosowanym dla określonego rodzaju niepełnosprawności. Podstawowy przepis brzmiałby: „Art. 56. Ust. 4. Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1.”

Uzasadnienie projektu. Zgłaszający nowelę ustawy za cel projektu uznają zniesienie dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. Ponadto, przewiduje się utworzenie strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 37/13) stwierdzającego, niezgodność przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z Konstytucją RP i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Jego sentencja została ogłoszona 16 sierpnia 2016 r. w Dz. U. poz. 1241, a pełna treść wraz z uzasadnieniem w OTK ZU A, poz. 28.

Obowiązujące prawo. Obecnie, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%. Projekt przewiduje całkowite zniesienie z tej części opłaty za egzamin.

Opinie ministrów. Minister Rozwoju i Finansów biorąc pod uwagę liczbę tego rodzaju egzaminów, różnica w ubytku dla budżetu WORD, między obniżeniem opłaty, a jej zniesieniem jest stosunkowo niewielka. Natomiast zdaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odnoszącego się do pierwotnego projektu, obniżenie opłaty o kwotę stanowiącą koszt udostępnienia pojazdu nie jest właściwym rozwiązaniem. Minister zaproponował rozważenie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, celem całościowego uregulowania finansowych i organizacyjnych spraw związanych z egzaminami osób niepełnosprawnych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w swoim piśmie przedstawił dotychczasowe zaangażowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób - 7 - Niepełnosprawnych w procesie uzyskiwania prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne. Informacje takie przedstawił również Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na tym etapie projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonana w opiniach ma potwierdzić zgodność projektu z prawem Unii Europejskich oraz ocenić formalne elementy uzasadnienia. (jm)