Ogłoszenia

Jest! Aktualny tekst jednolity (2023.1047)... I już znowelizowany

6 czerwca 2023

Jest! Aktualny tekst jednolity (2023.1047)... I już znowelizowany
ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD). Wydawca: Grupa IMAGE [kliknij] (fot./graf. PIXABAY/Grupa IMAGE)

Co 12 miesięcy powinien być ogłaszany tekst jednolity ustawy. Generalne jest liczony od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. I właśnie 1 czerwca br. opublikowano aktualny tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Tymczasem już po tygodniu został znowelizowany, kolejne zmiany oczekują. I w takiej sytuacji zachęcamy do korzystania z tekstu ujednoliconego rzetelnie przygotowywanego i dostępnego w ePD (dziś stan prawny na 5.06.2023 r. [kliknij]).

Zakres regulacji. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym to najważniejszy akt prawny regulujący ruch drogowy w Polsce. Przypomnijmy - określa: zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie; wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami; zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. Jak to określił ustawodawcy - przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi powyżej, w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Omawiana ustawa określa też zadania samorządu województwa, stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej.

Tekst jednolity. Każdy akt prawny może być nowelizowany wielokrotnie, w przedziałach co 12 miesięcy przewidziano przygotowanie jego tekstu jednolitego. 1 czerwca br. Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 11 maja br. ogłoszony został tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym (2023.1947). Poprzedzający tekst jednolity był przygotowany według stanu prawnego na 28 kwietnia 2022 r. (2022.988) W tym czasie ustawodawca uchwalił zmiany i te zostały uwzględnione:

1) ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002),

2) ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715),

3) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002),

4) ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 403),

5) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1768),

6) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783),

7) ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 2589),

8) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2642),

9) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 760) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 kwietnia 2023 r.

Część zmian nadal oczekuje na wejście w życie.

Ujednolicenie dostępne w ePD. Jak pomiędzy publikacją kolejnych tekstów jednolitych ustawy może sobie poradzić każdy śledzący zmiany prawa o ruchu drogowym? Może oczywiście dzień po dniu przeszukiwać publikowane akty prawne, ale przede wszystkim może korzystać z aktualizowanego internetowo elektronicznego Prawa Drogowego [kliknij]. Właśnie w tym - opracowywanym od lat zbiorze - znajdziecie Państwo najnowszy tekst zmieniający omawianą ustawę. Tekst, który już nie uwzględniła nowa wersja tekstu ujednoliconego. Zmianę wprowadza opublikowana 2 czerwca br. ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (2023.1053).

W tekście ujednoliconym znajdziecie Państwo także przepisy oczekujące na wejście w życie. Te redakcja oznacza pogrubionym drukiem, a omawia je w przypisach. Dostępne jest wiele istotnie ułatwiających pracę narzędzi jak np. wykaz zmian, wyszukiwarki itd. Aktualizacja zbioru ePD to tylko jedno kliknięcie. (jm)