Legislacja

Uprzywilejowane – uzupełnienia rozporządzenia

6 czerwca 2023

Uprzywilejowane – uzupełnienia rozporządzenia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach (nr 970 [kliknij]). Projektowane przepisy mają oddziaływać na zespoły ratownictwa medycznego w związku z wprowadzeniem możliwości przemieszczania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych zespołów ratownictwa medycznego przy uwzględnieniu okoliczności konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz kwestii stacjonowania na terenie Polski obcych sił zbrojnych.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ustawowym upoważnieniem minister właściwy do spraw wewnętrznych, określa okoliczności w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach, uwzględnia w szczególności konieczność zapewnienia porządku i sprawności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozporządzenie z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach (2022.2798) wskazuje na możliwość przemieszczania się kolumn uprzywilejowanych pojazdów Policji, sił zbrojnych, w tym państw obcych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Służby Ochrony Państwa - jeżeli jest to niezbędne w związku z wykonywaniem zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zadań na rzecz obronności kraju. Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym mogą być również pojazdy samochodowe zespołu ratownictwa medycznego. Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) zespoły ratownictwa medycznego wchodzą w skład podmiotów leczniczych będących samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej albo jednostkami budżetowymi, albo spółkami kapitałowymi, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że zespoły ratownictwa medycznego są istotnym elementem w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zadaniem zespołów jest podejmowanie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych. Zespoły ratownictwa medycznego uczestniczą w wyjazdowych działaniach ratowniczych i akcjach zabezpieczających, zwłaszcza wspólnie z Policją i strażą pożarną. W ramach współpracy ze Służbą Ochrony Państwa oraz pomiędzy jednostkami szpitalnymi, zapewniają odpowiednie zabezpieczenie medyczne dla osób ochranianych. Należy również zwrócić uwagę na aktualne zagrożenia i wyzwania, wynikające z pandemii Covid-19, zwiększony napływ nielegalnych migrantów przy wsparciu służb Republiki Białoruskiej, a także konflikt zbrojny na Ukrainie, które ujawniły potrzebę realizacji zwiększonej liczby zadań przez organy administracji publicznej, przy istotnym udziale żołnierzy Sił Zbrojnych RP, również w zakresie organizowania transportów medycznych - przywołują autorzy nowelizacji.

Zaproponowano zmianę w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy w kolumnach w brzmieniu: „2) w czasie przemieszczania pojazdów Policji, sił zbrojnych, w tym państw obcych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Służby Ochrony Państwa - jeżeli jest to niezbędne w związku z wykonywaniem zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zadań na rzecz obronności kraju;”. Tekst wejdzie w życie 14 dni po publikacji. (jm)