Ogłoszenia

Weszły w życie 4.6.2018 roku choć zmiany odłożone

5 czerwca 2018

Weszły w życie 4.6.2018 roku choć zmiany odłożone
elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD) (wyd. Grupa IMAGE)

Wczorajszy poniedziałek, to dzień oczekiwany w wielu środowiskach, szczególnie zainteresowanych i pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkoleniowców. Oczekiwali na zmiany w systemie szkolenia, czyli wprowadzenia tzw. okresu próbnego, szkolenia z zakresu brd na torach Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy itd. itd. Jak wielokrotnie już napisano termin został przesunięty.

Termin przesunięcia obowiązywania zmian w ustawach. Powtórzmy termin zmian w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - zmian związanych z funkcjonowaniem CEPiK 2.0 został przesunięty do momentu, gdy minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do ewidencji centralnej. Komunikat będzie ogłoszony w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie. Dotychczasowe przepisy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych, jednak nie dłużej niż przed 24 miesiące.

Zmiany w ustawach. Przywołana powyżej ustawa wprowadza zmiany w:

1) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

3) ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;

4) ustawie z dnia 20 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;

5) ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;

6) ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

To ustawy ich przepisy, te tak oczekiwane, nie stosuje się właśnie do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych CEPiK. Czekamy na komunikat ministra cyfryzacji.

Przykładowa zmiana, której nie stosuje się - kontrole drogowe. W ostatnich etapach procedowania ustawy ostatecznie uchwalonej 9 maja, media szeroko opisywały przede wszystkim przepis odstąpienia od obowiązku okazania podczas kontroli drogowej papierowej wersji ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego. Ustawodawca już w art. 1 uchylił pkt 2 i 3 art. 38 kodeksu drogowego. Art. 38 pomieszczony jest w rozdziale 5. Porządek i bezpieczeństwo w ruchu na drogach, Oddział 1. Przepisy porządkowe. I brzmi: art. 28.1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego (…) 2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; 3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. Od wczoraj pkt 2 i pkt 3 mają obowiązujące brzmienie: uchylony. Pamiętając o tym, iż prawo należy czytać całościowo przywołajmy art. 17 oraz inne, ustawy z 9 maja, który jasno stwierdza, iż przepisu nie stosuje się lub stosuje się go w brzmieniu dotychczasowym. Brzmi on następująco:

„Art. 17.1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1)art. 38, art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 129b ust. 3 pkt 2, art. 132, art. 134 i art. 134a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się;

2)art. 129 ust. 2 pkt 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, nie stosuje się”

Zmiany w aktach wykonawczych i nowe wzory druków. Mimo faktu, iż ustawowe zmiany po raz kolejny zostały przesunięte w terminie swojego obowiązywania, lub właśnie z tego powodu wydane musiały być niezbędne regulacje. Kilka dni wcześniej opublikowane zostały akty wykonawcze, które obowiązują z dniem 3 lub 4 czerwca 2018. Zgodnie z nimi np. obowiązują nowy wzór wniosku o wydanie prawa jazdy, też wzór o udostępnienie albo przekazywanie danych z centralnej ewidencji kierowców; wzór wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców i inne zmiany. Poniżej ich zestawienie (w kolejności ich publikacji):

* rozporządzenie z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów;

* rozporządzenie z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów;

* rozporządzenie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach;

* rozporządzenie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;

* rozporządzenie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji;

* rozporządzenie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;

* rozporządzenie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;

* rozporządzenie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

* rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;

* rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

* rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

* rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

(jm)