Ogłoszenia

Zielona strzałka do skrętu warunkowego. Dlaczego ignorowana?

11 sierpnia 2022

Zielona strzałka do skrętu warunkowego. Dlaczego ignorowana?
Grupa IMAGE. Mariusz Wasiak. „Taryfikator mandatów. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij] (grafika Grupa IMAGE)

Wczoraj informowaliśmy, iż do resortu infrastruktury wpłynęły pytania w sprawie „zielonej strzałki” [kliknij], która wskazuje na możliwość skrętu, ale warunkowego, gdy sygnalizator nadal wyświetla czerwone światło. Poseł Ryszard Galla pyta o ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach, pyta o analizy pod kątem modyfikacji przepisów. Dziś przywołamy te obowiązujące. A dla lekceważących je przypomnimy o mandacie w niebagatelnej wysokości 500. złotych.

Obowiązujące przepisy: Przepis prosty, ale jednak albo ignorowany, albo niezrozumiany, czy też nieznany. Najbardziej problematyczna okazuje się kwestia prawidłowego zatrzymania przed sygnalizatorem. Ma to dotyczyć nawet 90% kierowców, jednak nie jest to informacja z potwierdzonego źródła, a jedynie intuicyjny szacunek.

Zatrzymujemy się, abyśmy mogli zauważyć pieszego znajdującego się na pasach, rowerzystę na przejeździe dla rowerzystów lub pojazd wjeżdżający na zielonym świetle na skrzyżowanie. Poniżej przypominamy obowiązujące przepisy

W paragrafie nr 96 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.p. 2002.170.1373; t.j. 2019.2310 z późn. zm.) [kliknij] zapisano: „§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23. [B-23 „zakaz zawracania” - przyp. red.]. 3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.”. Pamiętajmy to jest stan prawny obowiązujący, a manewr dozwolony  w a r u n k o w o.

I art. 92 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.p. 1971.12.114 i t.j. 2021.2008 z późn. zm.) [kliknij]: „Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Nakładany mandat. Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. taryfikator mandatów - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.p. 2003.208.2023 i t.j. 2013.1624 z późn. zm.) [kliknij] przewiduje wykroczenie opisane jako "niestosowanie się do sygnałów świetlnych” (lp. 296) "kierującego pojazdem z wyłączeniem lp. 105”. Wyjaśnijmy - lp. 105 dotyczy sytuacji na przejazdach kolejowych. I cóż dla lekceważących przepisów - dla nich mandat w wysokości 500 zł.

Pamiętajmy o przecież tak prostych zasadach „zielonej strzałki”! Właściwie dlaczego ona jest ignorowana? (jm)