Przegląd prasy

CEK - czy termin może być dotrzymany?

31 stycznia 2018

CEK - czy termin może być dotrzymany?
Karol Okoński, podsekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji (fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Podczas ostatniego (25.1.2018) posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiono informację na temat Systemu Rejestrów Państwowych, w szczególności wprowadzania aplikacji Źródło oraz funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0).

Wiele mówiono o kłopotach z wdrażaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów. System nie działa w pełni optymalnie - informował Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Podsumował, iż poziom zgłoszeń usterek w systemie spada, jednak nie tak szybko, jak by tego oczekiwano. Mówiono także o dotychczas poniesionych kosztach: 200-300 mln pln (koszt sumaryczny, potrzebne kolejne kilkadziesiąt milionów, ale o ostatecznej cenie można mówić po wdrożeniu części CEK. O szczegółach informowaliśmy. Przywołajmy jednak fragment wypowiedzi w którym wskazano na konkretne problemy wywołujące niezadowolenie w niektórych urzędach. Są to m.inn.: różnice pomiędzy tym co jest w bazie centralnej, a co jest w bazie lokalnej oraz nie ma funkcji korekty, poprawy, która w aplikacji pojazd nie była przewidziana. Kolejna kwestia w aplikacji POJAZD, iż niektóre procesy działają dłużej i tworzą się dłuższe kolejki interesantów - to wymaga dalszych prac.

Przed nami uruchomienie projektu w zakresie ewidencji kierowców. Przypomnijmy. W tej ewidencji gromadzone są dane o osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi; osobach, którym cofnięto uprawnienia oraz osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów, takie jak: dane osobowe, informacje o dokumentach prawa jazdy, czy dodatkowych uprawnieniach (na przykład do przewozu niebezpiecznych towarów). Zakres danych gromadzonych w CEK określony został w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców art. 100a-100m). Pierwszym z wniosków wynikających z dotychczasowych działań a przydatnych w przygotowaniu aplikacji KIEROWCA jest konieczność wydłużenia procesów testów. Nadto powinny być one wprowadzane w taki sposób, aby symulowały dzień roboczy w danym starostwie. Nie robić hipotetycznych scenariuszy, ale wprowadzać rzeczywiste sytuacje, które były wykonywane np. dzień wcześniej w danym starostwie. - Żadna ze stron nie chciałaby, aby powtórzyły się doświadczenia jakie mamy z ostatnich dwóch miesięcy. Uważamy, że z jednej strony, ministerstwo cyfryzacji (jako organ nadzorujący) musi mieć wgląd i możliwość ingerencji w to jak są budowane aplikacje bazy centralnej i w procesie budowania i testowania musimy przewidzieć czas na dłuższe zaangażowanie samorządów - podkreślał K. Okoński mając na względzie doświadczenia z wdrażania aplikacji CEP. - Jesteśmy gotowi tu dołożyć odpowiednie środki z funduszu CEPiK, bo uważamy, że akurat te środki będą dobrze zainwestowane. Tutaj ważny jest udział przedstawicieli wydziałów komunikacji, którzy - jak widzimy - dysponują olbrzymia wiedzą i wspierają zarówno doświadczenia obecne, jak i są w stanie wesprzeć kolejny etap. To wpłynie z korzyścią dla kolejnego etapu - deklarował mówca. Podsumował, że o niektóre zadania projekt musi być poszerzony, bo w przeciwnym wypadku powrócą te same problemy, które pojawiły się wcześniej. Przewodniczący Komisji zaproponował powrót do tematu, w szerszym gronie, jeszcze przed upływem pierwszego półrocza br.

Nam pozostaje podstawić pytanie: czy termin wdrożenia systemu w zakresie ewidencji kierowców może być dotrzymany? (jm)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (fragment):

Art.  100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:

1) imię i nazwisko;

1a) datę i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

3) adres zamieszkania;

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia;

6) datę ważności uprawnienia;

7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

8) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

8a) spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;

9) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

10) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,

d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

11) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane;

12) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

13) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) (uchylony);

15)79) dotyczące naruszenia przepisów ruchu drogowego:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) sumę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,

d) informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,

e) nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego - kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,

f) nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,

g) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie - rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz - w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą - kraj rejestracji pojazdu,

h) rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia. (…)