Przegląd prasy

Co powie Pan Minister?

18 lutego 2022

Co powie Pan Minister?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W najbliższą środę w Sejmie RP rozpocznie się 49. posiedzenie (zaplanowane na 23 i 24 lutego 2022 r.). W tymczasem skromnym porządku obrad ważny punkt pierwszy: dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury. Przewidziano także wystąpienie ministra infrastruktury - w imieniu i z upoważnienia Rządu oraz posła Piotra Króla, który przestawi stanowisko Komisji Infrastruktury.

- Prezes Rady Ministrów składa Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie do tyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie - zapisał ustawodawca w art. 140e ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. I właśnie to corocznie przygotowywane sprawozdanie premier przesłał do Sejmu RP 7 czerwca 2021 r. (druk nr 1271 [kliknij]). 15 czerwca dokument skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury. 6 lipca - Komisja Infrastruktury debatowała, odbyła się interesująca dyskusja [kliknij] [kliknij], a w swoim przyjętym stanowisku wnioskuje o przyjęcie sprawozdania (druk nr 1336 [kliknij]). W najbliższą środę i czwartek posłowie będą debatowali nad sprawozdaniem.

We wstępie do opracowania minister Andrzej Adamczyk oceniał: - W 2020 roku odnotowano najniższą w ostatnich latach liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych. Wpływ na tę sytuacje miało kilka czynników. Znacznie podniosła się jakość dróg krajowych i samorządowych dzięki realizacji działań w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oraz Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Od lat konsekwentnie staramy się pozytywnie wpływać na zachowania uczestników ruchu drogowego poprzez liczne działania informacyjno-edukacyjne, kampanie, szkolenia. Bez wątpienia należy wskazać też na działania podjęte przez rząd, związane m.in. z wprowadzeniem regulacji dotyczących „jazdy na suwak” oraz „korytarzy życia”. Nie bez znaczenia oczywiście pozostaje także fakt, że z uwagi na pandemię COVID-19 w sposób istotny w 2020 r. obniżył się poziom natężenia ruchu na polskich drogach. Nadal jednak stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce pozostaje niezadawalający i będzie tak dopóty, dopóki choć jedna osoba ginie na skutek wypadków drogowych na polskich drogach. Wierzę, że wnioski zawarte w sprawozdaniu za 2020 r. będą służyły inicjowaniu i realizacji kolejnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jesteśmy świadomi, że działania na rzecz ograniczenia skutków wypadków drogowych stanowią naszą wspólną odpowiedzialność. To właśnie od nas wszystkich - uczestników ruchu drogowego - w największym stopniu zależy bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Tylko nasz wspólny wysiłek może zagwarantować trwałe utrzymanie tendencji spadkowej liczby wypadków oraz ich najtragiczniejszych konsekwencji.

Ciekawi jesteśmy najbliższej dyskusji. Co w 2022 r. po dalszych zmianach legislacyjnych powie Pan Minister? (jm)