Przegląd prasy

Internetowa rejestracja aut możliwa w 15 z 379 powiatów

9 kwietnia 2011

af7bcc293e15538892e0609ce08ac224ac7d6d1e(Fot.: PD@N 384-78)

Tylko nieliczne urzędy, choć mają taki obowiązek, stworzyły system rejestracji pojazdów przez internet - sprawdziła "Rzeczpospolita". Wraz z początkiem 2011 r. każdy urząd powiatowy powinien umożliwić obywatelom złożenie wniosku o rejestrację samochodu poprzez sieć. Przypomnijmy - wymóg wprowadzony rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Nowela obowiązuje z dniem 3 czerwca 2009 r. Do dzisiaj odpowiednie aplikacje na stronach urzędów stworzyło niewiele placówek. Dziennikarze "Rzeczpospolitej" sprawdzili witryny internetowe kilkudziesięciu powiatów. Okazało się, że przez rządową platformę ePUAP e-rejestrację umożliwia 15 z 379 powiatów w Polsce. Urzędnicy tłumaczą sytuację niemal identyczne - problemy techniczne. Proces e-rejestarcji nie jest taki prosty. Wymaga m.in. podpisu elektronicznego. Trzeba się mimo wszystko udać później osobiście do urzędu lub przesłać dokumenty pocztą, co zajmuje sporo czasu. Zachęcamy do lektury omawianego artykułu.

Rozdział 2a. Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną*

§ 15a. Organ rejestrujący prowadzi sprawy rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, o których mowa w rozdziale 2, również drogą elektroniczną, z zachowaniem warunków określonych w niniejszym rozdziale.

§ 15b. 1. Organ rejestrujący prowadzi sprawy, o których mowa w § 15a, za pośrednictwem własnej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej organ rejestrujący udostępnia:

1) wydzieloną skrzynkę podawczą oraz jej adres, służącą składaniu wniosków drogą elektroniczną oraz załączników do tych wniosków;

2) akceptowane wzory wniosków;

3) informacje o:

a) procedurze składania wniosków drogą elektroniczną i wymaganych dokumentach załączanych do tych wniosków,

b) podstawach prawnych i wymaganych opłatach związanych ze składanym wnioskiem,

c) ustalonej strukturze i formacie danych,

d) numerze konta, na który mogą być dokonywane wymagane przepisami opłaty związane ze składanym wnioskiem,

e) formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów, załączanych do wniosków składanych drogą elektroniczną,

f) testach akceptacyjnych,

g) stronie internetowej producenta blankietów, o którym mowa w przepisach o warunkach dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych;

4) informator o najczęściej zadawanych pytaniach do organu rejestrującego i udzielonych przez ten organ odpowiedziach.

§ 15c. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 15a, organ rejestrujący opracowuje oprogramowanie dla wydzielonej skrzynki podawczej obsługującej składanie wniosków oraz załączników do tych wniosków. Oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem interfejsowym systemu teleinformatycznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Oprogramowanie interfejsowe umożliwia wymianę danych, pobranych z oprogramowania skrzynki podawczej organu rejestrującego, z systemem teleinformatycznym.

3. Oprogramowanie interfejsowe udostępnia producent blankietów i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej określone w nim struktury, format danych oraz format skanowanych dokumentów.

4. Stosowane struktury dokumentów elektronicznych, formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 15.

5. Funkcjonalność oprogramowania interfejsowego podlega testom akceptacyjnym i badaniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy o informatyzacji.

§ 15d.  Wnioski o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu składane drogą elektroniczną powinny być zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 15e. 1. Właściciel pojazdu może złożyć wniosek drogą elektroniczną zgodny z wzorem określonym dla wniosków składanych tą drogą, wypełniając odpowiedni formularz udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego.

2. Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, zamieszczonej w portalu Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego.

3. Wniosek powinien być opatrzony:

1) podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji, albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym

- określonym we wzorze wniosku jako "podpis właściciela pojazdu".

4. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez organ rejestrujący, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

§ 15f. W zakresie wnoszenia wniosków lub innych dokumentów, urzędowego poświadczenia ich odbioru oraz zachowania terminów dla dokumentów wysłanych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio przepisy:

1) rozporządzenia wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji;

2) rozporządzenia wydanego na podstawie art. 391 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 15g. 1. W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego, lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

2. Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku złożonego drogą elektroniczną, zweryfikowanego pozytywnie przez organ rejestrujący, określają przepisy o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

§ 15h. Do dokumentów elektronicznych powstających w organach rejestrujących, w związku z prowadzeniem spraw, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (Dz. U. 2009.74.634)