Przegląd prasy

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD – w nowym składzie

27 września 2022

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD – w nowym składzie
Zarząd KSD WORD (od lewej): Marek Staszczyk (skarbnik), Piotr Romek (członek Zarządu), Mariusz Ogłoziński (sekretarz), Ryszard Siepietowski (członek zarządu), Agnieszka Kuś (członek zarządu), Edward Jakubowski (członek zarządu), Janusz Stachowicz (prezes), Włodzimierz Mogiła (członek), nieobecny na zdj. Sławomir Chrzanowski (wiceprezes) (fot. KSD WORD)

Jak już wstępnie informowaliśmy Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD dokonało wyboru nowego prezesa - ponownie Janusza Stachowicza - [kliknij] oraz oczywiście władz stowarzyszenia w pełnym zakresie tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przed nimi niełatwy czas wobec pogarszającej się dynamicznie sytuacji finansowej ośrodków i wielu z tą kwestią równie ważnych problemów do rozwiązania. (jm)

Komunikat KSD WORD:

W dniu 21 września 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wybrało nowe władze. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Chrzanowski Sławomir (Dyrektor WORD w Kaliszu), Jakubowski Edward (Dyrektor WORD w Zielonej Górze), Kuś Agnieszka (Dyrektor WORD w Kielcach), Mogiła Włodzimierz (Dyrektor WORD w Częstochowie), Ogłoziński Mariusz (Dyrektor WORD w Bielsku-Białej), Piotr Romek (Dyrektor WORD w Łodzi), Siepietowski Ryszard (Dyrektor WORD w Krośnie) oraz Staszczyk Marek (Dyrektor WORD w Toruniu). Do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Kinder Edward (WORD w Opolu), Sobczak Jarosław (WORD w Lesznie) oraz Stelmasik Marek (WORD we Włocławku).

Zarząd ze swojego grona na posiedzeniu w dniu 22 września br. dokonał wyboru wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. W wyniku ukonstytuowania się nowo wybranych władz skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej z podziałem na pełnione funkcje przedstawia się następująco:

Zarząd:

Janusz Stachowicz                - Prezes Zarządu

Sławomir Chrzanowski           - Wiceprezes Zarządu

Marek Staszczyk                   - Skarbnik

Mariusz Ogłoziński                - Sekretarz

Edward Jakubowski               - Członek Zarządu

Agnieszka Kuś                      - Członek Zarządu

Piotr Romek                          - Członek Zarządu

Włodzimierz Mogiła               - Członek Zarządu

Ryszard Siepietowski            - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Edward Kinder                       - Przewodniczący Komisji

Jarosław Sobczak                 - Członek Komisji

Marek Stelmasik                    - Członek Komisji

Nastał trudny moment dla funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Głównym celem naszego działania jest zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej WORD-ów poprzez rewaloryzację opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy. Zarząd w nowym składzie będzie kontynuował to co już zaczęliśmy, zarówno w kwestii podniesienia stawek opłat za egzaminy, jak również powrót do rozpoczętego dialogu z resortem infrastruktury. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną sfinalizowane rozmowy w tym zakresie i uda się wypracować zadowalający strony kompromis.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez reprezentowanie Dyrektorów WORD-ów podczas spotkań m.in. w  Sejmie RP i Ministerstwie Infrastruktury, wspólne rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem WORD-ów, prezentowanie stanowisk i opinii w tym zakresie, konsultowanie projektów aktów prawnych, budowanie pozytywnego wizerunku ośrodków i zatrudnionych w nich egzaminatorów, propagowanie idei bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań na rzecz jego poprawy, podnoszeni kultury kierowców, wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji.