Przegląd prasy

Nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego

15 grudnia 2020

Nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego
Z dniem 4. grudnia 2020 r. obowiązuje przepis według którego, kiedy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego nie trzeba już wymieniać dokumentu (fot. archiwum Grupa IMAGE)

Pytanie Czytelniczki: Witam. Mam pytanie, czy faktycznie od 4 grudnia będzie zniesiony zakaz wyrabiania nowego dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na pieczątki z przeglądu technicznego auta. Chodzi mi o samochody osobowe, bo z Wydziału Komunikacji otrzymałam odpowiedź, że muszę jednak wyrobić nowy dowód. Czy ustawa faktycznie wejdzie w życie?

Odpowiedź: Odpowiedzią na pytanie były nasze informacje w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Niestety pytania wracają? Zacznijmy więc od fragmentu komunikatu rządowego: - Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki. W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie obowiązuje od 4 grudnia 2020 r.

Omawianą zmianę regulują zapisy ustawy – ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517). Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) wprowadza się następujące zmiany: (…) 12) po art. 74 dodaje się art. 74a i art. 74b w brzmieniu: (…) 5. Organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny również w przypadku wniosku właściciela pojazdu albo podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5: 1) o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych albo ich wtórników z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu; 2) jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na dokonanie adnotacji, o której mowa w art. 75 ust. 1; 3) gdy właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, wyrazili wolę wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli diagnosta wypełnił wszystkie rubryki w dowodzie rejestracyjnym przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego pojazdu. 6. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 4 i 5, organ rejestrujący, w dniu złożenia wniosku, dokonuje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotacji, jeżeli jest miejsce na jej dokonanie, o treści: „W dniu ... złożono wniosek o nowy dowód rejestracyjny w ...” oraz wpisuje datę i nazwę urzędu obsługującego organ dokonujący adnotacji. Dotychczasowy dowód rejestracyjny jest ważny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.

Obowiązujące od dnia 4 grudnia 2020 r. (jm)

Czyli nie ma takiego obowiązku z dniem 4 grudnia 2020 r. (grafika Ministerstwo Infrastruktury)