Przegląd prasy

Kary i edukacja to istota problemu - ocenia resort

12 stycznia 2021

Kary i edukacja to istota problemu - ocenia resort
Zainteresowanie quadami niezmiennie trwa (fot. J. Michasiewicz)

Lasy są rozjeżdżane, spacerujący narażeni na niebezpieczeństwo, zwierzyna płoszona itd., a sprawcy to kierowcy quadów i motocykli cross. Często niezidentyfikowani, bo ich pojazdy nie są zarejestrowane. Resort infrastruktury odpowiada, iż istotą nie jest kwestia rejestracji a karania. Nieuchronności kary, a może też jej wysokości oraz kwestie edukacji społeczeństwa – a te nie znajdują się we właściwości Ministerstwa Infrastruktury.

Postulat rejestracji pojazdów typu quad, motocykli typu corss itp. Wątpliwość dotyczącą uregulowania sprawy rejestracji wszystkich pojazdów typu quad, motocykl typu cross itp. Zgłosili posłowie Dorota Niedziela i Marek Sowa, przywołując na incydent do którego doszło na terenie leśnym Pańskiej Góry w Andrychowie, podczas którego doszło do agresywnego zachowania pomiędzy osobą postronną i motocyklistami poruszającymi się w miejscu do tego nieuprawnionym, co w konsekwencji doprowadziło do ugodzenia nożem kierującego motocyklem typu cross. Jak się dowiadujemy nie jest to odosobniony przypadek z udziałem kierowców quadów i motorów poruszających się po terenach leśnych. Problem na który wskazują służby leśne oraz samorządy. Podkreślają, iż lasy są rozjeżdżane przez w/w pojazdy, zwierzęta płoszone, a spacerujący narażani na niebezpieczeństwo. - Stosownie do art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późń. zm.) pojazdy samochodowe inne (czyli m.in. czterokołowce) podlegają rejestracji celem dopuszczenia do ruchu drogowego. Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku nowego pojazdu podstawą do jego rejestracji, zgodnie z wyżej wskazanym przepisem, jest świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji pojazdu - jeżeli jest wymagane. Natomiast duża liczba ww. pojazdów poruszających się poza terenami dróg publicznych nie posiada świadectwa homologacji i w konsekwencji nie jest rejestrowana w systemie CEPiK. I dalej posłowie apelują: - Taki stan rzeczy powoduje anonimowość oraz bezkarność kierujących. Brak identyfikacji pojazdów poprzez nieoznakowanie rejestracyjne powoduje, że służby takie jak Policja, Straż Leśna, straż miejska mają ograniczone pole działania w zakresie identyfikacji kierujących, szczególnie w przypadkach gdy ci nie stosują się do wydawanych poleceń i oddalają się z miejsca kontroli ruchu drogowego. Podjęcie stosownych działań legislacyjnych zmierzających do uregulowania sprawy rejestracji wszystkich pojazdów typu quad, motocykl typu cross itp., które w sposób niezidentyfikowany niejednokrotnie poruszają się po terenach leśnych lub terenach parków narodowych wydaje się być konieczne.

Ocena Ministerstwa Infrastruktury. W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi udzielił Rafał Weber, po pierwsze informując: - Obowiązkowi rejestracji i sprawdzenia spełnienia warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego podlega pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower i przyczepa. Przepis ten dotyczy również motocykli i pojazdów czterokołowych (tzw. „quadów”), które są pojazdami samochodowymi w rozumieniu ww. ustawy. W kwestii poruszania się pojazdami poza drogami publicznymi na obszarach leśnych oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody należy wskazać, że stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), drogi (również w obszarach leśnych), parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym stosuje się również na drogach wewnętrznych, zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Istotne jest, że przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym nadają strażnikom leśnym i funkcjonariuszom Straży Parku uprawnienia do kontroli kierujących pojazdami, niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. W związku z tym, właściwe służby posiadają możliwość interwencji również w przypadku pojazdów niepodlegających rejestracji, niezarejestrowanych lub celowo pozbawianych tablic rejestracyjnych, poruszających się na terenach podlegających kontroli tych służb.

Z kolei co do kierowców przywołanych pojazdów: - Przy tym dla kierujących pojazdami, popełniających ww. wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.) przewiduje karę grzywny. W zakresie przepisów dotyczących kar za wymienione wykroczenia, a także ich ewentualnego zaostrzenia, właściwy jest Minister Sprawiedliwości.

Rafał Weber tak oto ocenia podniesiony problem: - W mojej ocenie istotą problemu nie jest kwestia rejestracji pojazdów, która rozwiązana jest w przepisach o ruchu drogowym w sposób zgodny z europejskimi procedurami systemu dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego i nie wymaga zmiany. Poruszony problem dotyczy nagminnego i świadomego łamania istniejących przepisów oraz zakazów wjazdów na tereny leśne przez kierujących pojazdami. Kluczowe dla jego rozwiązania powinno być skuteczne wykorzystanie dotychczasowych uprawnień właściwych służb i wynikające z tego dla popełniających wykroczenia poczucie nieuchronności kary, sprawy te jednak pozostają poza kompetencją MI.

I jeszcze jedna sugestia przedstawiciela resortu infrastruktury: - Niezależnie uważam, że pomocne mogłyby być także działania edukujące społeczeństwo w zakresie korzystania z terenów leśnych lub parków narodowych, jak również konsekwencji nieprzestrzegania przepisów dotyczących tego korzystania, prowadzone przez właścicieli lub zarządców tych terenów. Kwestie te jednak nie znajdują się we właściwości Ministerstwa Infrastruktury.

Podsumujmy: Resort infrastruktury nie widzi potrzeby podjęcia ewentualnych działań legislacyjnych zmierzających do uregulowania sprawy rejestracji pojazdów typu quad, motocykl typu cross, które w sposób niezidentyfiowany poruszają się po terenach leśnych. Wskazuje na stosowne służby, które posiadają możliwość interwencji i nakładania kar również w przypadku pojazdów niepodlegających rejestracji, niezarejestrowanych lub celowo pozbawianych tablic rejestracyjnych. Przypomina, iż w Kodeksie wykroczeń znajduje się przepis przewidujący arę grzywny za wymienione wykroczenia. Tu ewentualne zaostrzenie tej restrykcji pozostaje w kompetencji ministra sprawiedliwości. I właśnie nie kwestia rejestracji pojazdów, a skuteczne i nieuchronne nakładania kar jest tu kwestią stanowiącą istotę problemu. Wskazuje także na kwestie edukacji społeczeństwa – też nie znajdujące się we właściwości Ministerstwa Infrastruktury. (jm)