Legislacja

Ustawa opublikowana. Nowelizacja dot. pojazdów nienormatywnych

12 stycznia 2021

Ustawa opublikowana. Nowelizacja dot. pojazdów nienormatywnych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z datą 11. stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 54 opublikowana została ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2021.54). W ten sposób ustawa o drogach publicznych została znowelizowana w zakresie przepisów dotyczących pojazdów nienormatywnych. Zmiany wejdą w życie po upływie 60. dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami.

Zakres nowelizacji. Ustawa dotyczy umożliwienia ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton bez konieczności uzyskiwania zezwoleń, ale jeżeli zarządca drogi lub samorząd nie skorzysta z prawa ograniczenia ruchu. Właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego albo właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały mogą ustanowić zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t po określonej drodze publicznej lub jej odcinku oraz w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki.

Przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. Tak więc polskie przepisy stają się zgodne z prawem unijnym - dyrektywy Rady 96/53/WE.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych. W Prawie o ruchu drogowym ustawodawca zmienił w art. 2 pkt 35a zmienił brzmienie definicji pojazdu nienormatywnego: „35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;”. Jeszcze przez najbliższe 60. Dni brzmienie jest następujące: „Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) 35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;. Inne – poza przywołana zmianą definicji – zmiany wynikające bezpośrednio ze zmian pomieszczonych w ustawie o drogach publicznych - dotyczą: kategorii zezwoleń (ich numeracji); zasad wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i kar dla pojazdów nienormatywnych, kontroli i uprawnień straży gminnej lub osób działających w imieniu zarządcy a wykonujących kontrole ruchu drogowego. Powyższe powoduje potrzebę zmian aktów wykonawczych, a tu m.inn.: rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego). (jm)