Przegląd prasy

Krajowa Administracja Skarbowa przejmuje elektroniczny pobór opłat

1 lipca 2020

Krajowa Administracja Skarbowa przejmuje elektroniczny pobór opłat
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 1. lipca br. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przejmie elektroniczne opłaty na drogach publicznych. Zakończone zostało procedowanie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dziś pozostaje tylko publikacja uchwalonego 6 maja br. aktu.

Regulacje ustawowe mają zagwarantować stworzenie i działanie rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych przez utworzenie m.inn. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego - uzasadniano. Do poboru opłat mają być wykorzystywane telefony komórkowe, nawigacje satelitarne czy systemy/urządzenia fabrycznie montowane w pojazdach. Dziś jest to system oparty na technologii radiowej. Przewoźnicy nie będą musieli już kupować dedykowanych urządzeń pokładowych, będą korzystali z bezpłatnej aplikacji mobilnej dostarczanej przez KAS. Czyli koszty mogą być ograniczone. Znowelizowana ustawa nie przewiduje podniesienia opłat.

To informacja ważna dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony. Dotyczy dróg krajowych i autostrad A2 i A4. Zmiany będą następowały sukcesywnie od 1 lipca. Dotychczasowy system ma zostać wygaszony do końca lipca 2021 r. Do tego czasu funkcjonuje – ja założono – na dotychczasowych zasadach.

Czy się przełoży na skuteczne i rzeczywiście nowoczesne rozwiązania? (jm)

***

Informacja o ustawie z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za przejazd autostradą a także utworzy System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi tych opłat.

Minister właściwy do spraw transportu, realizując politykę państwa w zakresie opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą, będzie:

1) określał kierunki rozwoju sieci dróg objętych poborem opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą;

2) prowadził analizy kierunków rozwoju sieci drogowej, stawek opłaty elektronicznej na poszczególnych drogach lub ich odcinkach, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, mając na względzie politykę transportową państwa;

3) prowadził działalność analityczną i prognostyczną dotyczącą zjawisk występujących w obszarze natężenia ruchu drogowego na podstawie danych z systemu opłat oraz działania i rozwoju systemów poboru i kontroli prawidłowości uiszczenia opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej stosowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie;

4) realizował lub koordynował współpracę z innymi państwami oraz międzynarodowymi organami, organizacjami i instytucjami w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej;

5) przekazywał do Komisji Europejskiej informacje i dane dotyczące elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej.

Opłatę elektroniczną pobierał będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą systemu teleinformatycznego, zwanego „Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS”. Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia, utrzymania lub wsparcia urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, będzie mogło być realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne albo kontrolowane przez takie jednostki osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym (Podmioty Wyznaczone). Umowę o świadczenie usług przez Podmiot Wyznaczony zawierał będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Na potrzeby poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS będą stosowane urządzenia mobilne, zewnętrzne systemy lokalizacyjne oraz urządzenia pokładowe, wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. W celu poboru opłaty elektronicznej urządzenia pokładowe mogą być zapewniane przez Szefa KAS, w przypadku niewystarczającej ich dostępności. Dane geolokalizacyjne niezbędne do poboru opłaty elektronicznej, przekazywane z takich urządzeń do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, mają obejmować współrzędne geograficzne dotyczące położenia pojazdu samochodowego, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu i błąd przekazywania danych satelitarnych.

Szef KAS udostępniał będzie nieodpłatne oprogramowanie przeznaczone do instalacji na urządzeniu mobilnym służącym do poboru opłaty elektronicznej. Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie mobilne albo urządzenie pokładowe będzie obowiązany zapewnić działanie tych urządzeń. Kierujący pojazdem samochodowym odmówi przejazdu w przypadku, gdy właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu, nie wyposażył pojazdu w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, albo prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, zapewniające przekazywanie tych danych. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu będą obowiązani wyposażyć pojazd samochodowy w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem i zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych z tego urządzenia przez okres przejazdu po drogach, oraz dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.

Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu dokonując rejestracji, będzie obowiązany podać:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby;

2) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej będącej właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu oraz nazwę państwa, które ten dokument wydało;

3) dane pojazdu samochodowego, w szczególności numer rejestracyjny, markę, model, rok produkcji, pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika oraz numer VIN.

Dane te będą przechowywane przez 12 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu zaprzestał przejazdu po drogach krajowych lub ich odcinkach, na których pobiera się opłatę elektroniczną, chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostało postępowanie administracyjne lub postępowanie w sprawach o wkroczenia, w którym te dane są niezbędne, w takim przypadku dane te będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania.

Za niewykonanie obowiązku rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną lub za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym wymierzana będzie kara w wysokości od 500 do 1500 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.