Przegląd prasy

Pieszy bezpieczniejszy na przejściu

8 marca 2017

Pieszy bezpieczniejszy na przejściu
(fot. Urząd m.st. Warszawy)

Konferencja prasowa z udziałem wiceprezydent R. Kaznowskiej oraz dyr. ZDM Ł. Puchalskiego oraz z-ca dyr. BPMiT M. Domaradzkiego

Bezpieczeństwo pieszych to priorytet - w tym roku zmieni się kilkaset przejść dla pieszych. Będzie dodatkowe oświetlenie, aktywne przejścia sygnalizujące osobę na pasach, azyle, zmiany w organizacji ruchu.

Na warszawskich ulicach działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. Ten rok będzie przełomowy - ZDM zaplanował kilkaset modernizacji poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych za kilka milionów złotych. - Naszym absolutnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Dążymy do tego, aby ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pieszych było jak najmniej.

Opis i wskazówki. Wykonany w 2016 roku kompleksowy audyt objął 930 przejść bez sygnalizacji świetlnej w trzech dzielnicach: Śródmieściu, Ochocie i Pradze-Południe. Audytorzy kontrolowali szereg czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych, m.in. skuteczność oświetlenia przejść i obowiązującą tam organizację ruchu. W najbliższych miesiącach kompleksowy audyt bezpieczeństwa obejmie kolejne dzielnice: Targówek, Mokotów, Ursynów i Bielany. To w sumie 1069 przejść dla pieszych. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac – oferenci mogą się zgłaszać do 15 marca. Audyt potrwa do połowy grudnia (Targówek – do 12 czerwca, Mokotów – do 14 sierpnia, Ursynów – do 12 października, Bielany – do 14 grudnia). ZDM chce w ten sposób przebadać przejścia dla pieszych we wszystkich dzielnicach. Na bazie rekomendacji z audytu sukcesywnie wprowadzane są zmiany w terenie: doświetlanie przejść, poprawa widoczności, budowa progów zwalniających, azyli i sygnalizacji świetlnych.

Jaśniej, czyli bezpieczniej. Bardzo ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych jest odpowiednie oświetlenie przejścia dla pieszych. W zeszłym roku ZDM doświetlił blisko 80 przejść, w tym roku planuje doświetlenie ok. 300. Ogłoszony został przetarg (składanie ofert do 21 marca) na wymianę słupów oświetleniowych na nowe, z oprawami o jasnym świetle LED przy 250 przejściach. W ten sposób szybko i sprawnie, bez konieczności dużej przebudowy, poprawiona zostanie widoczność na samym przejściu i w jego sąsiedztwie. Nowe lampy mają zaświecić się do końca października. W kilkudziesięciu innych miejscach ZDM ustawi zupełnie nowe, dedykowane pieszym latarnie doświetlające przejście. Te prace zostaną wykonane do końca lipca.

Przejścia ostrzegają. Kolejnym elementem będą tzw. aktywne przejścia. Ostrzegają one kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego systemu wykrywania złożonego z kilku, zsynchronizowanych ze sobą elementów – czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych D-6 z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. System ten sprawia, że elementy bezpiecznego przejścia (aktywne punktowe elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze LED) aktywują się tylko w momencie, gdy na przejściu „coś się dzieje”, a więc gdy zbliża się do niego pieszy. To czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu.

Spokojniejszy ruch. Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa jest uspokojenie ruchu poprzez zmiany w organizacji ruchu. W najbliższym czasie takie prace zostaną przeprowadzone na kilku ulicach. Pojawią się też wyniesione przejścia. Powstaną azyle wraz z korektą krawężników, zwężona zostanie jezdnia przed przejściem dla pieszych; Na ul. Międzynarodowej powstanie rondo z przejezdną wyspą i azyle dla pieszych, uporządkowane zostanie parkowanie w rejonie skrzyżowania. Azyle pojawią się na ul. Zamienieckiej i Dąbrowszczaków, a progi zwalniające na ul. Półksiężyca (skrzyżowanie z ul. Wyczółki). Z kolei zupełnie nowe przejścia z azylami zostaną wybudowane na ul. św. Bonifacego.

Program bezpieczeństwa. W nowym Biurze Polityki Mobilności i Transportu utworzony zostanie specjalny pion Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu, a także sprawy związane z kontrolą pasa drogi. Jednym z pierwszych zadań będzie opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy, w szczególności działań, które doprowadzą do systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród pieszych. Realizując to zadanie miasto będzie współdziałać z wieloma podmiotami, w taki sposób, aby poprzez koordynację aktywności uzyskać oczekiwane rezultaty. Planujemy powołanie stałego zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu, który będzie opiniował proponowane rozwiązania. Do współpracy z tym zespołem zaprosimy Policję. Ważnym elementem pracy pionu będzie promocja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program poprawy bezpieczeństwa będzie uwzględniał priorytety określone w kierunkach polityki Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2021, takie jak: edukacja i szkolenia, egzekucja przepisów ruchu drogowego, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, bezpieczniejsze pojazdy, stosowanie nowoczesnych technologii, pomoc ofiarom wypadków, ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Bezpieczna polityka mobilności. Przez ostatnie lata notowaliśmy sukcesywny spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych, W porównaniu z 1990 r. liczba wypadków spadła o 64%, zaś w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano spadek o 43 proc. Systematycznie spada też liczba ofiar śmiertelnych: w 1990 r. na warszawskich drogach zginęło pięciokrotnie więcej osób niż w 2015 r. W 2015 roku odnotowano o 147 wypadków mniej niż w roku poprzednim – to spadek o 13 proc. w ciągu roku.

W 2016 roku wypadków było nieco więcej niż w 2015 r. – wstępne dane podają liczbę 922 (wzrost z 905); wzrosła liczba rannych rannych (z 1032 do 1055) ale, co najważniejsze, zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych (z 62 do 54 osób). Zmniejsza się także liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych – z 35 w 2015 r. do 33 w roku 2016 ale piesi stanowią ponad 60 proc. ofiar.  

Dlatego poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu transportowego jest ważnym elementem przygotowanej Warszawskiej Polityki Mobilności. Celem jest znaczne ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie w Warszawie wypadków komunikacyjnych z ofiarami śmiertelnymi wśród pieszych. Priorytetowe traktowanie ruchu pieszego będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego pieszych. Dotyczy to m.in. działań związanych z poprawą warunków ruchu pieszego i rowerowego, zachęcaniem do korzystania z transportu zbiorowego, tworzeniem przyjaznych przestrzeni publicznych, porządkowaniem parkowania, porządkowaniem transportu ładunków oraz edukacją. Poza strefami zamieszkania na ulicach i placach przestrzeń przeznaczona dla pieszych będzie wyraźnie oddzielona od samochodów (ich ruchu i postoju) i w miarę możliwości rowerów. W przestrzeni ulicy, placu miejscem dla samochodu będą jezdnia, pasy i zatoki postojowe. W Warszawie zostanie wprowadzona zasada, że na wszystkich ulicach niższych klas (D i L oraz Z w przypadku uspokojenia) dopuszczalna prędkość ruchu nie będzie większa niż 30 km/h. Cel ten zostanie osiągnięty do 2025 roku (1/3 ulic do 2020 roku). (Urząd m.st. Warszawy)