Przegląd prasy

Przeegzaminowali 60 mln kierowców. Jubileusz 25-lecia WORD-ów

19 maja 2023

Przeegzaminowali 60 mln kierowców. Jubileusz 25-lecia WORD-ów
Konferencja jubileuszowa z okazji Jubileuszu 25-lecia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. 15 maja 2023 r. Hotel Marina Club w Sile k/Olsztyna (fot. WORD Olsztyn)

W dniach 15-16 maja 2023 roku w Sile k/Olsztyna odbyła się konferencja zorganizowana w ramach krajowych obchodów Jubileuszu 25-lecia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Obecnie w całym kraju działają 42. ośrodki oraz 46. ich delegatur i filii. Od 1998 roku przeegzaminowano 60 milionów kierowców.

Konferencja z okazji Jubileuszu 25-lecia WORD. Konferencję jubileuszową poprzedziła uroczysta msza święta w Bazylice w Gietrzwałdzie, której przewodniczył Jego Ekscelencja Józef Górzyński Arcybiskup Metropolita Warmiński.

Wydarzenie było okazją do podsumowania 25-letniej działalności WORD-ów (zarówno w płaszczyźnie egzaminacyjnej, jak również edukacyjnej) oraz podkreślenia wartości systemowego programowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzenie otwierały ważne wystąpienia: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzeziny; reprezentującej Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego - Renaty Rychter. O historii egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w Polsce jednocześnie podsumował 25 lat działalności WORD-ów dokonał reprezentant wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, dyrektor WORD w Toruniu - Marek Staszczyk. Z kolei sekretarz Krajowej Rady BRD - Konrad Romik mówiąc o realizowanych kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego wygłosił wykład pt. „Założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 oraz działania podejmowane w tym zakresie przez KRBRD”. Kolejnym niezwykle ważnym i interesującym był wykład dr hab. inż. Joanny Żukowskiej, profesor Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej pt.: „Systemowe podejście do programowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie działań w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998-2023”.

Wieloletnim pracownikom WORD-ów wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

W konferencji, poza reprezentacjami WORD-ów, wzięli udział przedstawiciele resortu infrastruktury, władz samorządowych, organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców oraz podmiotów i instytucji wspierających ośrodki egzaminowania w realizacji zadań statutowych.

Organizatorami Jubileuszu były: Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Historia funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zostały powołane w roku 1998, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Zasadniczym celem działania WORD-ów jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na kierowców i kierowców. Równie ważne zadania - jak to wskazał ustawodawca, choć początkowo nie precyzował zakresu tej działalności - były i są podejmowane przez ośrodki różnorodne inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważniejsze daty związane z funkcjonowaniem WORD-ów:

1998 rok – utworzenie przez wojewodów, działających jako państwowe osoby prawne, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego; wojewodowie nadają word-om statuty;

1 stycznia 1999 roku – kompetencja do tworzenia word-ów zostaje przeniesiona na zarządy województw, które sprawują nadzór nad ich działalnością; ośrodki pozostają państwowymi osobami prawnymi;

23 lutego 2000 rok – zmiana formy prawnej działania na samorządową wojewódzką osobę prawną – w tej formule word-y funkcjonują do dzisiaj;

1 stycznia 2002 roku – umożliwiono word-om prowadzenie działalności gospodarczej, a do rozchodów ośrodków zaliczono wydatki na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa;

1 sierpnia 2009 roku – kompetencja tworzenia word-ów została przeniesiona na sejmiki województw, które nadają ośrodkom statuty;

19 stycznia 2013 roku – rozszerzono zakres zadań word-ów (w tej formule word-y funkcjonują do dziś).

Główne zadania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego:

* organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

* organizowanie testów kwalifikacyjnych dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy;

* współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

* współpraca ze starostwami przy prowadzeniu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców;

* prowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli realizujących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

* organizowanie kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;

* organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

* organizowanie szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania ruchem drogowym;

* organizowanie kursów dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów;

* podejmowanie inicjatyw edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia (w tym m.in. edukacja przedszkolna w zakresie wychowania komunikacyjnego).

Obecnie w całym kraju działają 42. wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego oraz 46. delegatur i filii. - Wszystkie word-y w Polsce przez te 25 lat przeegzaminowały ponad 60 milionów ludzi. To jednak jest refleksja, która budzi szacunek do pracy egzaminatorów - podsumowywał Marek Bojarski, dyrektor WORD w Olsztynie. - Spełniliście swoją rolę i spełniacie swoją rolę - gratulował i dziękował marszałek Gustaw Marek Brzezina.

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Słowa kluczowe egzaminator WORD