Przegląd prasy

Resort o karcie rowerowej i wsparciu dla szkół. A osk i word?

20 lutego 2022

Resort o karcie rowerowej i wsparciu dla szkół. A osk i word?
Jak zdobyć karę rowerową? - Zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - przypomina resort infrastruktury w swojej odpowiedzi na interpelację poselską (fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury obszernie i niezwykle szybko odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie środków na zajęcia, których celem jest uzyskanie kart rowerowych. Resort uznaje wagę zajęć wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej, ale także dla tych starszych. Wskazuje na konkrety tego wsparcia szkół. I tu pytamy: A co ze wsparciem dla osk i word?

Interpelacja poselska. Paweł Lisiecki skierował do ministra infrastruktury interpelację (nr 30980 [kliknij]) w sprawie środków na zajęcia, których celem jest uzyskanie kart rowerowych. Poseł wywodzi: - W dniu 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy Kodeksu wykroczeń regulujące jeżdżenie pojazdami innymi niż mechaniczne (rower, hulajnoga) przez osoby niepełnoletnie bez karty rowerowej. Za brak tego uprawnienia grozi kara nagany lub grzywny 1500 zł. Wiele osób (w tym niepełnoletni) jeździ pojazdami innymi niż mechaniczne. I pyta: - Czy Ministerstwo Infrastruktury zabezpieczyło środki z odpowiedniego funduszu na zajęcia związane z uzyskaniem kart rowerowych, rozbudowę i budowę miasteczek ruchu drogowego, sal dydaktycznych w szkołach i wynagrodzenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego? Współpracując z Zarządem Motor Klub Wawer zorientowałem się, że problemem nie jest sfinalizowanie budowy nowoczesnego i profesjonalnego miasteczka ruchu drogowego (np. w dzielnicy Wawer), ale zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla zaplecza dydaktycznego w celu ciągłego funkcjonowania tego obiektu.

Informacja Ministerstwa Infrastruktury. Odpowiedzi na interpelację udzielił Rafał Weber,  sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury [kliknij]. Informacja jest szczegółowa i wskazująca szkołom na konkretne możliwości doposażenia ich zaplecza dydaktycznego.

Zmiany przepisów prawa. Po pierwsze, w swojej szczegółowej informacji wiceminister przywołuje zmiany w przepisach wprowadzone w roku ubiegłym: obowiązującą z 1 czerwca nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym poprawiającą

zakres ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożyły obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowały kwestie bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych oraz ustawę obowiązująca z 1 stycznia 2022 r. ustawę popularnie nazywaną mandatową. I tu czytamy: - Zmianom prawnym towarzyszyły działania edukacyjne prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, które m.in. miały wyposażyć nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym uzyskania karty rowerowej.

Reforma edukacji. R. Weber tak oto opisuje reformę w szkołach: - Gruntowna reforma w edukacji, w zasadniczy sposób zmieniła oblicze polskiego szkolnictwa po 1 września 2017 roku, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie, z którą system edukacji w szkołach powrócił do modelu edukacji od wychowania przedszkolnego przez ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum ogólnokształcące. W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zawarte są treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

Jak uzyskać kartę rowerową? Oto informacja resortu: - Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności odbywają się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej). Egzamin w szkole podstawowej jest przeprowadzany na wniosek dyrektora szkoły i przeprowadza go osoba posiadająca specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, może nią być policjant, nauczyciel, egzaminator lub instruktor nauki jazdy.

W przypadku uczniów szkoły podstawowej zajęcia są prowadzone w ramach zajęć szkolnych i zarówno koszty tych zajęć jak i wynagrodzenie nauczycieli jest finansowane przez szkoły. Należy podkreślić, iż kwestie wyposażenia sal dydaktycznych są w kompetencji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ma systemowa i efektywnie prowadzona edukacja we wszystkich obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wsparcia szkoły w zakresie przystąpienia uczniów do egzaminów na kartę rowerową.

Nauczyciele wychowania komunikacyjnego. Nie zapomniano o pomocy dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego i tu: - w 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zrealizował współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” POIS.03.01.00-00-0048/18 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TENT oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Celem projektu było osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizowane szkolenie miały wymiar edukacyjno-informacyjny, co miało wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. W odróżnieniu od poprzednich działań związanych z brd (realizacja projektów dotyczących zmiany postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego – realizacja kampanii społecznych) ten projekt miał na celu pośrednio podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, a bezpośrednio podnoszenie wiedzy dzieci i młodzieży odnośnie bezpieczeństwa zachowań w ruchu drogowym. Szkoła jest miejscem, które daje możliwość największego dotarcia do zakładanej grupy docelowej, a nauczyciele są grupą, która ma możliwość tę wiedzę przekazywać dzieciom i młodzieży m. in. poprzez prowadzenie dedykowanych zajęć edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wychowania komunikacyjnego. Projekt miał za zadanie wyposażyć nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji, w tym podczas godzin wychowawczych, również w zakresie uzyskania karty rowerowej. Utworzona w ramach projektu specjalna platforma e-learningowa dostępna jest na stronie https://drogazklasa.pl/. Platforma to kompendium wiedzy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Zawiera materiały oraz informacje potrzebne do efektywnego przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu ruchu drogowego.

Miasteczka ruchu drogowego. Przechodząc do konkretów wiceminister R. Weber wskazując na kwestie rozbudowy i budowy miasteczek ruchu drogowego informuje: - W nawiązaniu do kwestii poruszonych w przedmiotowej interpelacji, w zakresie rozbudowy i budowy miasteczek ruchu drogowego pragnę podkreślić, iż resort infrastruktury był zaangażowany w realizację założeń do nowych projektów, planowanych do realizacji w bieżącym roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej. Jednym z elementów tych projektów jest doposażenie szkół w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skala finansowa tego projektu to około 100 mln zł z funduszy unijnych, które zostaną zainwestowane między innymi w nowe przejścia dla pieszych, balustrady, progi zwalniające, wyświetlacze czasu i prędkości czy miasteczka rowerowe. W ramach tych projektów zostanie przeprowadzony konkurs „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, który będzie skierowany do samorządów i ma dwa główne cele. Jednym z nich jest doposażenie przejść dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, taki jak: szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce. Drugie zadanie to wprowadzenie w szkołach rozwiązań z zakresu edukacji komunikacyjnej, których głównym celem będzie nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki. Samorządy w ramach konkursu będą mogły otrzymać finanse na m.in.: miasteczko rowerowe stacjonarne; miasteczko rowerowe mobilne; symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna - urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach); trenażer czasu reakcji (urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia); symulator zderzenia (symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h), symulator przejścia dla pieszych - urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Konkurs jest II etapem działań prowadzonych w ramach Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach. Czas na realizacje projektów samorządy będą miały do końca czerwca 2023 roku. Wnioski będzie przyjmowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

O realizacji podejmowanych działań będziemy informowali. Pozostaje jednak kwestia wsparcia szkoleń dla tych starszych, ale jeszcze niepełnoletnich uczestników ruchu drogowego. I tu pytamy: A co ze wsparciem dla osk i word? (jm)