Przegląd prasy

Samochodem leśną drogą?

22 sierpnia 2023

Samochodem leśną drogą?
(fot. PIXABAY)

Mamy urodzaj grzybów, więc zaczynają się grzybobrania i tu policjanci oraz straż leśna, czy leśnicy przestrzegają i mówią o mandatach w wysokości nawet 5 000 zł. Nawet jeśli przed wjazdem do latu nie było znaku zakazu mandat można zapłacić. Przypomnijmy czy zawsze można wjechać do lasu, czy każdą drogą można legalnie podróżować czy parkować. Skąd mamy wiedzieć, że drga jest publiczna czy leśna?

Co do zasady do lasu wjeżdżać pojazdami silnikowymi nie wolno. Sytuacja jest dopuszczalna, gdy znaki informują, iż mamy do czynienia z drogą publiczną. Drogi leśne najczęściej mają status dróg zakładowych, przeznaczonych do prowadzenia gospodarki leśnej, nie są dostępne dla ruchu publicznego. Przywołajmy stosowny zapis w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.p. 1991.101.444 oraz t.j. 2023.1356 [kliknij]).

Cytujemy: Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. 1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. 2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. 3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze: 1) pracowników nadleśnictw; 2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 3) osób zwalczających pożary oraz osób ratujących życie lub zdrowie ludzkie, w tym podczas akcji ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych; 4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 4a) pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz osób wykonujących badania na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z realizacją państwowego monitoringu środowiska; 5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych; 6) właścicieli lasów we własnych lasach; 7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych; 9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Droga leśna. Niełatwo odróżnić drogę leśną np. od drogi polnej. Pierwsza w wymienionych nie musi mieć żadnych oznaczeń. Problemem może być jazdą nią, a także parkowanie. Zostawiać pojazd można wyłącznie w oznaczonych miejscach. Gdzie są - poszukajmy np. w portalu www.czaswlas.pl . Wróćmy do przywołanej ustawy, gdzie znajdujemy definicję drogi leśnej w brzmieniu: Art. 6 ust. 1 pkt 8 - „8) drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;”. Drogi leśne co do zasady wykorzystywane są do prowadzonej gospodarki leśnej, ale też jako szlaki rowerowe czy turystyczne. Zasady korzystania z dróg leśnych określa regulamin, który wprowadza nadleśniczy odrębnym zarządzeniem. Tak wynika z § 3 pkt. 1 Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami [kliknij].

Zgodnie z art. 8 Ustawy o drogach publicznych drogi leśne zaliczone są w Polsce do dróg wewnętrznych, czyli wyłączonych z administracji dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych). Wykorzystując określenia związane z pojęciem drogi i pasa drogowego, a określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (2010.243.1623 z późn. zm.) oraz ustawie o drogach publicznych i ustawie o lasach można zdefiniować drogę leśną: jest to obiekt budowlany będący budowlą - obiektem linowym, znajdujący się na powierzchni gruntów leśnych, wydzielony pas terenu (bez słupków granicznych), nie zawsze ograniczony szerokością pasa drogowego (zdefiniowanym w ustawie o drogach publicznych), z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego i organizacji prac leśnych, zaliczony do dróg wewnętrznych - określają autorzy Encyklopedii leśnej.

Mandaty. Uprawnionymi do kontroli na drogach leśnych są oczywiście przede wszystkim policjanci, ale też strażnicy leśni czy pracownicy służby leśnej. Mandat wystawiony w wysokości 20-500 zł za jedno wykroczenie, gdy trafi do sądu bo odmówiliśmy przyjęcia mandatu, wówczas górna granica kary za nielegalny wjazd czy parkowanie w lesie to już 5000 zł. (jm)