Przegląd prasy

Systematycznie, ale też w nowej perspektywie

18 sierpnia 2022

Systematycznie, ale też w nowej perspektywie
(fot. PEXELS)

Poseł Kazimierz Matuszny interpelował w sprawie działań podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia powodowanego na drogach przez osoby kierujące pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Adresat - resort infrastruktury - informuje o tych zrealizowanych i realizowanych działaniach, ale też wskazuje na dalszą perspektywę. Rafał Weber pisze także o konieczności dalszych działań legislacyjnych.

Zaniepokojony rosnącą liczbą kierowców będących w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających podczas prowadzenia pojazdów poseł Kazimierz Matuszny zapytał ministra infrastruktury: - Czy, a jeśli tak, to jakie systemowe działania są podejmowane w celu zmniejszenia zagrożenia powodowanego na drogach przez kierowców będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających? [kliknij]

W imieniu resortu infrastruktury, Rafał Weber, sekretarz stanu informuje [kliknij]:

- Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizował projekt „Kampania społeczna dotycząca prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu". Celem kampanii był wzrost świadomości kierujących oraz pasażerów/świadków spożywania alkoholu dotyczący skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz konsekwencji z tego wynikających, zmiana niebezpiecznych zachowań kierujących oraz pasażerów/świadków spożywania alkoholu prowadząca do ograniczenia liczby wypadków, propagowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach oraz respektowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

- Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizował akcje edukacyjno-informacyjne skierowane do osób po 60 roku życia. Podczas warsztatów realizowanych podczas akcji przekazywane były uczestnikom kwestie odnośnie niebezpieczeństw wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, w tym narkotyków. Ze względu na panującą pandemię wirusa Sars Cov -2 na terenie Polski działania skierowane do osób po 60 roku zostały zawieszone, jednak Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruch Drogowego planuje w 2023 r. powrócić z akcjami do tej grupy uczestników ruchu drogowego i nadal w ramach warsztatów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazywać powyższe informacje.

- Obecnie realizowany Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 wyraźnie wskazuje jako jeden z czynników zagrożenia, odnoszących się do filaru Bezpieczny Człowiek - Alkohol i inne podobnie działające substancje. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 wskazuje, iż warunkiem powodzenia w zakresie stałej redukcji zagrożenia wynikającego z zachowań nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, będą doraźnie - zwielokrotnienie sankcji za tego typu czyny penalne, kompleksowe działania edukacyjno-informacyjne wspierane skutecznym nadzorem, a długofalowo - szeroko realizowana polityka państwa w odniesieniu do profilaktyki i terapii uzależnień.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 wskazuje również konieczność działań legislacyjnych w kierunku ograniczenia uczestnictwa w ruchu drogowym osób pod wpływem alkoholu. Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku wprowadziła zdecydowanie wyższe kary dla prowadzących pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

- W nawiązaniu do kwestii poruszonych w przedmiotowej interpelacji, należy podkreślić, iż kwestie działań podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia powodowanego na drogach przez osoby kierujące pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających są nadal systematycznie realizowane przez resort infrastruktury, również w nowej perspektywie działań - konkluduje Rafał Weber. (jm)