Ogłoszenia

Nieprzestrzeganie, lekceważenie dozwolonej prędkości - zobacz jak będzie karane

19 sierpnia 2022

Nieprzestrzeganie, lekceważenie dozwolonej prędkości - zobacz jak będzie karane
Jeśli kierujący przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 70 km/godz., to kolejne takie wykroczenie w ciągu najbliższych dwóch lat, będzie karane podwójnie. Kara za zbyt szybą jazdę wyniesie więc wtedy nawet 5000 zł. (fot. PIXABAY/graf. Grupa IMAGE)

Powtórzmy [kliknij]: Na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Ten akt wykonawczy wprowadza szczegółowe rozwiązania w kwestii systemu tzw. punktów karnych. Regulacja będzie obowiązywał od dnia 17 września br. Także załącznik nr 1, czyli tabela zatytułowana: „Naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisywane do ewidencji oraz liczba punktów przypisanych naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem”.

Z dniem 17 września br. tzw. punkty karne zaczną obowiązywać w zdecydowanie wyższym wymiarze [kliknij]. Takie rozwiązanie na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.2328 ze zm.: 2022.1002) wyda Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uzgodnieniu w Ministrem Infrastruktury i Ministrem Sprawiedliwości. Data wejścia w życie aktu wykonawczego reguluje ta sama ustawa i tu wskazuje na 17 września 2022 r. Minister wykonując przywołane upoważnienie zaproponował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (tekst 10.8.2022).

Załącznik nr 1. Zacytujmy autorów aktu: - Naruszenia przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadających tym naruszeniom, przypisywanym osobom posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdami, zostały określone w tabeli załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia. Tabela została podzielona na 9 części oznaczonych literami od A do J, w których pogrupowano tematycznie naruszenia, przypisując każdemu liczbę punktów podlegających przypisaniu w ewidencji, w przedziale od 1 do 15. Określając liczbę punktów dla poszczególnych naruszeń uwzględniono zmiany w ustawie Kodeks wykroczeń, wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, polegające na znacznym podniesieniu dolnej granicy grzywny, a ponadto brano pod uwagę stopień, w jakim konkretne naruszenie wpływa na zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa ruchu drogowego a także stopień, w jakim determinuje skutki zdarzeń drogowych.”.

Rekomendowane rozwiązanie realizuje cel ustawy zmieniającej, a dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Jakie ono jest wiemy. W szczególności ma wpłynąć na ochronę życia, zdrowia i mienia uczestników ruchu drogowego, poprzez istotne zwiększenie oddziaływania prewencyjnego względem kierujących pojazdami, zwłaszcza pojazdami mechanicznymi. Autorzy omawianego projektu zaproponowali wiele radykalnych zmian, wśród nich znajdujemy podwyższone wielkości tzw. punktów karnych za lekceważenie dopuszczalnych prędkości. Redakcja przygotowała ważne zestawienie porównując jeszcze obowiązujące punkty oraz obowiązujące od 1 stycznia br. wysokości mandatów w omawianym zakresie:

Założenia systemu punktowego. Koniecznym wydaje się przywołanie jeszcze jednego ważnego fragmentu, tym razem z „Oceny skutków regulacji”:Dążąc do dyscyplinowania i wdrażania kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zapobiegania wielokrotnego naruszania tych przepisów, a w konsekwencji redukcji liczby wypadków drogowych i ich ofiar, należy wskazać, że założeniem systemu punktowego jest weryfikacja kwalifikacji osoby uprawnionej do kierowania pojazdem silnikowym i motorowerem albo odsunięcie osoby od możliwości kierowania tymi pojazdami, w związku z powodowaniem nieakceptowanego stopnia ryzyka w ruchu drogowym. W ewidencji prowadzonej przez właściwy organ Policji są gromadzone punkty przypisywane za konkretne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Maksymalna liczba punktów, jaką można przypisać za jedno naruszenie przepisów - wynosi 15. Tabela w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia określa naruszenia przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom. W przypadku przekroczenia limitu wynoszącego 24 punkty, osoba zostanie skierowana na egzamin kontrolny w celu sprawdzeniu wiedzy, m.in. w zakresie zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej i zagrożeń związanych z ruchem drogowym oraz sprawdzeniu umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się po drodze publicznej. W razie przekroczenia, w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów, ustawodawca rozstrzygnął, że zostanie wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (motorowerem). Zasadniczo okres, po którym punkty będą usuwane z ewidencji wynosi 2 lata. Momentem rozpoczynającym bieg dwuletniego okresu będzie data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia - w przypadku spraw rozpatrywanych przez sądy, bądź gdy grzywnę nałożył strażnik gminny/miejski, albo data uiszczenia grzywny - w przypadku grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, stanowiącej dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego. Projektowana liczba punktów uzależniona jest od ciężaru naruszeń, w szczególności wykroczeń, dla których ustawodawca w znacznym stopniu podwyższył dolną granicę grzywny. Mowa tu przede wszystkim o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby (art. 86 § 1a Kw.), nieprawidłowym zachowaniu wobec pieszych (art. 86b Kw.), przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h (art. 92a § 2 Kw.), naruszeniu zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym (art. 92b Kw.), czy chociażby o naruszeniu przepisów zabraniających wjazdu na przejazd kolejowy (art. 97a Kw.) Określając nową taryfikację punktów wzięto pod uwagę stopień, w jakim konkretne naruszenie wpływa na zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także stopień, w jakim determinuje skutki zdarzeń drogowych. Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 17 ustawy zmieniającej, w ewidencji będą gromadzone informacje o naruszeniach popełnionych przez wszystkich kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień, obywatelstwa czy też miejsca zamieszkania, a także przez motorniczych. W projekcie zaproponowano, aby nie przypisywać punktów naruszeniom popełnionym przez osoby nieposiadające żadnych uprawnień do kierowania, gdyż występowanie z wnioskami o sprawdzenie kwalifikacji wobec takich osób byłoby bezprzedmiotowe. W takich przypadkach, naruszenia będą rejestrowane w ewidencji przede wszystkim na potrzeby egzekwowania przepisów dotyczących surowszego karania osób ponownie dopuszczających się określonego wykroczenia (recydywa). Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto, że każdy podmiot uprawniony do kontroli ruchu drogowego będzie mógł zasilać ewidencję informacjami o ujawnionych naruszeniach w ruchu drogowym, wykorzystując do tego celu urządzenia teletransmisji danych. W takich przypadkach nie będzie konieczne sporządzanie karty rejestracyjnej w formie papierowej.
W ocenie projektodawcy, nowy system ewidencjonowania punktów karnych przyczyni się do zwiększenia poszanowania i respektowania przez kierujących pojazdami silnikowymi i motorowerami (mechanicznymi) norm prawnych wynikających z Prawa o ruchu drogowym. Nowy system punktowy pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych sytuacji w relacjach pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, a co za tym idzie obniży się liczba wypadków drogowych i ich ofiar.”.

I jako podsumowanie uwaga szczególna: jeśli kierujący przekroczy prędkość, to kolejne takie wykroczenie w ciągu najbliższych dwóch lat, będzie karane podwójnie. Kara za zbyt szybą jazdę wyniesie więc wtedy nawet 5000 zł. Natomiast po przekroczeniu - w okresie dwóch lat od chwili zapłaty mandatu - limitu 24 punktów będzie musiał ponownie zdać egzamin państwowy. Młody kierowca (posiadający uprawnienia krócej niż rok) straci dokument już po przekroczeniu 20 punktów.

Czy to kłopoty? Tak dla „piratów drogowych”. (jm)