Przegląd prasy

Tzw. zanieczyszczenie środowiska hałasem - informacja Ministerstwa Klimatu

28 lipca 2020

Tzw. zanieczyszczenie środowiska hałasem - informacja Ministerstwa Klimatu
- Hałas środowiskowy, a zwłaszcza hałas uliczny, jest poważnym problemem w Europie. Co najmniej 20% ludności UE mieszka na obszarach, na których poziom hałasu jest szkodliwy dla zdrowia podaje Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA). W większości państw Europy ponad 50% mieszkańców obszarów miejskich jest narażonych w ciągu dnia, wieczoru i nocy na hałas ruchu ulicznego na poziomie 55 dB albo więcej. Największy odsetek mieszkańców miast narażonych na zanieczyszczenie hałasem powyżej dopuszczalnego poziomu odnotowano na Cyprze (49,2%) i w Szwajcarii (30,6%). W Polsce około 11,6% mieszkańców miast i 5,7% mieszkańców obszarów wiejskich, narażonych jest na hałas drogowy przekraczający 55 dB. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Klimatu przygotowało informację w odpowiedzi na poselskie pytanie o działania na rzecz przeciwdziałania tzw. zanieczyszczeniu środowiska hałasem. To ważna kwestia, która cyklicznie wraca do debaty publicznej. Pamiętajmy o hałasie komunikacyjnym i jego uciążliwościach. Eksperci mówią o tendencji narastającej.

Zagrożenie tzw. zanieczyszczenia hałasem. Tzw. zanieczyszczenie hałasem jest mniej znanym elementem ochrony środowiska. Szczególnie odczuwalne w środowiskach miejskich. Przypomnijmy: Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) w swoim raporcie z 2020 roku wskazuje, że szkodliwe zanieczyszczenie hałasem powoduje 12.000 przedwczesnych zgonów i przyczynia się do wystąpienia 48.000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca (spowodowanej zwężeniem tętnic serca) rocznie w całej Europie. Około 22 miliony osób cierpi z powodu przewlekłej, znacznej uciążliwości hałasu, a 6,5 miliona osób – przewlekłych, znacznych zakłóceń snu. W krajach Unii Europejskiej ponad 100 milionów osób może każdego dnia doświadczać długotrwałego, utrzymującego się przez cały dzień i noc hałasu przekraczającego 55 decybeli. Takie natężenie hałasu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Stanowisko Ministerstwa Klimatu. W imieniu resortu klimatu, sekretarz stanu Jacek Ozdoba informuje: - Kompleksowe regulacje dot. ochrony środowiska przed hałasem funkcjonują w RP od 1980 r., tj. od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 3 poz. 6) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych. Minister Klimatu czerpie z doświadczeń i osiągnięć wynikających z działań pod rządami ww. aktów prawa oraz działając na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) kontynuuje politykę polegającą na ograniczaniu szkodliwego zanieczyszczenia środowiska hałasem.

Dalej analizuje kwestie skuteczności ograniczania szkodliwego zanieczyszczenia środowiska hałasem, jednocześnie uznając ja za bardzo złożoną. Wyjaśnia: - Ma na nią generalnie wpływ planowanie przestrzenne, czy poziom hałasu „u źródła”, a więc czynniki, które pozostają poza właściwością resortu klimatu. Jednocześnie oczywistym pozostaje, że zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać negatywnym skutkom hałasu „a priori”, niż „a posteriori”. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem sporządza się nie tylko programy ochrony środowiska, o których mowa w przepisach ustawy - Prawo ochrony środowiska, ale również określa się standardy jakości środowiska i reguluje, w drodze decyzji administracyjnych, na podstawie art. 115a i art. 362 ustawy - Prawo ochrony środowiska, odziaływanie na środowisko poszczególnych podmiotów korzystających ze środowiska.

I kwestia programów: - Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1, sporządzane są, przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, co 4 lata, odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej kraju. Jakkolwiek programy te nie są wyłącznie poświęcone oddziaływaniu hałasu na środowisko, to w programach tych problem hałasu w środowisku i potrzeba jego minimalizacji zajmuje istotne miejsce; art. 119 a ust. 1 sporządzane są, począwszy od 2008 r., co 5 lat, na podstawie strategicznych map hałasu, programy ochrony środowiska przed hałasem. Przedmiotowe strategiczne mapy hałasu wykonywane są z mocy transponowanej do polskiego systemu prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002) i odwzorowują akustyczny stan środowiska na terenie aglomeracji, czyli miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz na terenach poza aglomeracjami, które pozostają w zasięgu akustycznego oddziaływania głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk.

Rosnący poziom hałasu w otoczeniu traktuje się już w kategoriach zanieczyszczenia, tak jak inne źródła zanieczyszczeń powietrza - podsumowują eksperci. I dodają, iż istnieje szereg przyczyn zanieczyszczenia hałasem. Głównym źródłem nieprzyjemnych dźwięków jest przemysł oraz transport, zwłaszcza drogowy. Niestety, przewidują także, że poziom zanieczyszczenia hałasem będzie wzrastał. A może jednak elektromobilność zmieni tę potencjalną tendencję? (jm)