Rozmowy

Dyrektor Szczygielski o inicjatywie powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów

7 grudnia 2018

Dyrektor Szczygielski o inicjatywie powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów
Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie (fot. WORD Warszawa)

W związku z inicjatywą powołania samorządu instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, kilka pytań zadałam Dariuszowi M. Szczygielskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. To wypowiedź poświęcona przede wszystkim roli samorządu zawodowego. Mój rozmówca mówi także o rękojmi należytego wypełniania obowiązków zawodowych, o jakości pracy, o kompetencjach, o standardach, o społecznym zaufaniu i wreszcie o realnej szansie wpływu przyszłego samorządu na jakość pracy ludzi wykonujących te zawody. Co więcej powiedział dyrektor WORD, D. M. Szczygielski? – zachęcam do lektury naszej rozmowy.

Już w tej chwili poparcia można udzielić również elektronicznie, na stronie https://szie.pl/ (klik!)

Czekam na dalsze Państwa wypowiedzi: Jolanta Michasiewicz (piszcie – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl )

* * *

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: 13 listopada grupa instruktorów i egzaminatorów poparła Deklarację 13. Listopada i w ten sposób zawiązano inicjatywę utworzenia samorządu społecznego. Z racji zajmowanego stanowiska obserwuje Pan pracę przedstawicieli obu wymienionych zawodów - codziennie i od wielu lat. Czy to są zawody zaufania publicznego?

Odpowiada Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor WORD w Warszawie: W sensie formalnym nie - ponieważ nie mają utworzonych w drodze ustawy samorządów zawodowych, o których stanowi Konstytucja. W innym znaczeniu – może bardziej etycznym – instruktorzy i egzaminatorzy powinni dawać realne rękojmie należytego wypełniania obowiązków zawodowych. Oceny z ich realizacji wystawiają tu osoby, które bezpośrednio stykają się z usługą szkoleniową czy egzaminacyjną. Powszechnie wiadomo, że zarówno instruktor jak i egzaminator wykonują bardzo odpowiedzialne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawód instruktora i egzaminatora powinien kojarzyć się z profesjonalizmem i kompetencjami. Wykonujący ten zawód powinni wyznaczać standardy obowiązujące na naszych drogach oraz cieszyć się zaufaniem społecznym. W chwili obecnej nie zawsze tak jest. Samorząd zawodowy mógłby spełniać rolę regulatora przy odpowiednim doborze kadr oraz wspomagać proces oceny rzetelnego i profesjonalnego wykonywania zawodu.

Pytanie: We wspomnianej Deklaracji 13. Listopada mowa jest o oczekiwaniach. Wśród nich wymieniono potrzebę rozwoju zawodowego instruktorów i egzaminatorów, wysokie kompetencje; zachowanie standardów, spójność szkolenia i egzaminowania i nowoczesny system szkolenia i egzaminowania. Moi rozmówcy z zadowoleniem podkreślają, iż wreszcie nakreślony został im kierunek i możliwości rozwoju zawodowego. Jak to jest dziś? Ilu egzaminatorów, pracujących w stołecznym WORD, posiada w swoim życiorysie doświadczenie zawodowe instruktora ośrodka szkolenia kierowców?

Odpowiedź: Uprawnienia instruktora posiada wielu egzaminatorów zatrudnionych w WORD Warszawa. Część egzaminatorów wykonywało pracę instruktora nauki. W wielu przypadkach była to dla nich naturalna ścieżka rozwoju zawodowego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym uprawnienia instruktora i egzaminatora nie są od siebie zależne. Jedynie od zatrudnionego egzaminatora wymaga się, aby nie prowadził szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami. Przepisy prawa pozwalają dziś zostać instruktorem nauki jazdy osobie z wykształceniem podstawowym, a egzaminatorem ze średnim. Nie trzeba mieć też udokumentowanej praktyki w prowadzeniu pojazdu. Wystarczy tylko posiadać prawo jazdy przez 3 lata w przypadku egzaminatora, a przez 2 lata w przypadku instruktora. Są to, co najmniej, zbyt liberalne wymagania. Być może samorząd zawodowy byłby zainteresowany ich skutecznym podniesieniem.

Pytanie: Czy każdy może zostać instruktorem, też egzaminatorem?

Odpowiedź: Każdy, kto spełnia wymaga ustawowe może - ale nie każdy ma do tego predyspozycje, które trudno opisać językiem prawa. Dziś na przykład coraz częściej mówi się o roli tzw. kompetencji miękkich. Być może także w tym obszarze należałoby poszukać odpowiedzi na postawione pytanie. A tej sfery mógłby w następstwie efektywnie pilnować samorząd zawodowy.

Pytanie: W wymienionym dokumencie jest mowa także o nadzorze merytorycznym. Nie pełnią tego jednostki zapisane jako nadzorujące: starostwa itd. Czy – Pana zdaniem - tę lukę może wypełnić właśnie samorząd zawodowy?

Odpowiedź: Nie jestem uprawniony do oceny stopnia realizacji zadań przez organy uprawnione do nadzoru poszczególnych działań związanych z uzyskiwaniem uprawnień. Uważam, że dobrze funkcjonujący samorząd zawodowy - nie zastępując formalnych działań nadzorczych - może realnie wpływać na poprawę jakości pracy instruktorów i egzaminatorów.

Pytanie: A ewentualny sąd koleżeński, który miałby zajmować się np. zachowaniami wykraczającymi poza przyjęte normy etyczne, to też luka. Takie ciała z powodzeniem znalazły swoje miejsce w strukturach istniejących samorządów zawodowych np. prawników, komorników itd. itp. Czy jej zapełnienie może wpłynąć pozytywnie na ludzi wykonujących oba zawody?

Odpowiedź: Doświadczenia obecnie funkcjonujących samorządów zawodowych są w tym obszarze pozytywne to prawdopodobnie stanie się tak samo z nowo tworzonymi samorządami.

Pytanie: Czy w związku z tą inicjatywą można mówić o szansie na poprawę jakości pracy przedstawicieli obu zawodów?

Odpowiedź: Mam nadzieję, że tak. Poprawa jakości pracy, podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób wykonujących te zawody to zadania właśnie dla samorządów zawodowych. Wyznaczenie i przestrzeganie jednolitych standardów we wszystkich województwach i powiatach da gwarancję, że zawody te będą cieszyły się zaufaniem społecznym i będą postrzegane jako ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa państwa.

Jako dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego popieram ideę utworzenia dwóch samorządów ściśle współpracujących ze sobą z uwagi na wspólny cel jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dziękuję za rozmowę.

Pytała Jolanta Michasiewicz, red. naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

Źródła L-INSTRUKTOR. 7.12.2018. „Dyrektor Szczygielski o samorządach” PRAWO DROGOWE. Indeks: SAMORZĄD ZAWODOWY INICJATYWA SPOŁECZNA NIEOBOJĘTNYCH – www.szie.pl