Rozmowy

Marek Staszczyk. A konstytucyjny obowiązek waloryzowania opłat za egzamin?

4 października 2022

Marek Staszczyk. A konstytucyjny obowiązek waloryzowania opłat za egzamin?
Marek Staszczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu (fot. Jolanta Michasiewicz)

W miniony piątek Kancelaria Sejmu opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (wersja z 29 września br. [kliknij]). Podkreślmy, iż jest to oficjalna - wbrew doniesieniom medialnym - publikacja na stronach Sejmu RP o czym poinformowaliśmy w poniedziałek [kliknij]. Wniesiony projekt rutynowo został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Wczoraj Kancelaria poinformowała, iż przesłano go także do konsultacji w: PG, NRA, KRRP, KIG, RDS i RMiŚP oraz skierowano do opinii organizacji samorządowych. Zapoznaliśmy już naszych Czytelników z wypowiedzią Przemysława Sarosieka, dyrektora WORD w Białymstoku [kliknij], dziś oddajemy głos Markowi Staszczykowi, dyrektorowi WORD w Toruniu. - To dobry kierunek na szybkie rozwiązanie problemu - analizuje Autor, ale też przywołuje fakt, iż w okresie ostatnich 11 lat ministrowie transportu nie realizowali zapisów art. 121 ustawy o kierujących pojazdami. Zachęcamy do lektury:

***

         Projekt poselski z 29 września 2022 roku ustawy m.in. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami w mojej ocenie jest próbą wyjścia z impasu i propozycją poprawienia trudnej sytuacji finansowej WORDów i ich pracowników w której się znaleźli.

         Przyczyną powyższego było nie realizowanie w okresie ostatnich 11 lat - przez kolejnych ministrów infrastruktury - konstytucyjnego obowiązku waloryzowania opłat za egzaminy na prawo jazdy, który wynika wprost z art. 121 Ustawy o kierujących pojazdami w odniesieniu do zapisów art. 66 ust. 1 pkt. 6 a niniejszej ustawy.

         Mimo, że naprawa bałaganu stworzonego przez Ministerstwo Infrastruktury ma nastąpić poprzez sejmiki wojewódzkie przedłożone propozycje zmian oceniam jako dobry kierunek na szybkie rozwiązanie problemu. Propozycja posłów de facto wyposaża samorząd województwa w pewne istotne narzędzia, które pozwolą kształtować obszary mające wpływ na prawidłową realizację zadań przez WORDy, które są samorządowymi osobami prawnymi. Wierzę w mądrość i sprawność działania samorządów i jestem przekonany, że będzie on bardziej efektywnie i elastycznie reagował na problemy i wyzwania związane z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy. Uważam również, że podobnie jak dotychczas WORDy pozostaną jednostkami samofinansującymi się i nie będzie zachodzić potrzeba dotowania ich działalności przez samorządy województw. Obawę taką uznaję za nieuzasadnioną.

         Za oczywiste uznaję natomiast konieczność waloryzacji maksymalnych stawek opłat, które wskazane zostały w przedmiotowym projekcie Ustawy w art. 2 pkt. 1.

Marek Staszczyk

Dyrektor WORD Toruń

Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.p. Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151 [kliknij] t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 [kliknij] z późn. zm.)

„Art. 121. Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 pkt 4, art. 66 ust. 1 pkt 6, art. 81 ust. 1 pkt 7, art. 90 ust. 1 pkt 7, art. 95 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 105 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 2, art. 111 ust. 1 pkt 4, art. 120 ust. 1 pkt 5 ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

„Art. 66. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: (…)

6) wysokość:

a) opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

- 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,

- 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E,”