Legislacja

Kwestie finansów word, uposażeń egzaminatorów, opłat za egzamin – trafiły do projektu ustawy

3 października 2022

Kwestie finansów word, uposażeń egzaminatorów, opłat za egzamin – trafiły do projektu ustawy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu RP trafił projekt ustawy (nie posiada jeszcze numeru druku) grupy posłów dotyczący wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD. Uchwałami sejmików województw mają być regulowane kwestie uposażeń egzaminatorów, oraz opłat za egzaminy. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Chrzan, wniosek został poparty m.inn. przez posła Andrzeja Adamczyka.

Projekt ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. 30 września br. grupa posłów złożyła w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (EW-020-1033/22) [kliknij]. Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz opinii Biura Analiz Sejmowych. Jak odnotowano - proponowana regulacja dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD, na realizację zadań publicznych, dotacje będą limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50 % kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją tych zadań.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowają moc do dnia wejścia w życie zmienionych ustawą zmieniającą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Dotacja celowa lub podmiotowa dla WORD. WORD-y będą mogły otrzymywać dotacje celowe lub podmiotowe. Będą one limitowane. Przewidziano ograniczenie ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją statutowych zadań placówek. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania ma określać sejmik województwa, także w drodze uchwały. Udzielenie dotacji ma następować na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

Warunki wynagrodzenia egzaminatorów. Autorzy projektu do ustawy - Prawo o ruchu drogowym dodali artykuł 121a, w którym piszą, iż warunki wynagrodzenia egzaminatorów określa sejmik województwa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Dodają, iż nie mogą one być mniej korzystne niż dotychczasowe. Ponadto przewidziano uchylenie upoważnienia ministra do określenia w drodze rozporządzenia warunków wynagradzania. Jak podkreślono: - Niniejsze zmiany są zgodne z postulatami środowiska egzaminatorów dotyczącymi zmiany systemu i poziomu wynagradzania.

Wysokość opłaty za przeprowadzony egzamin. W ustawie o kierujących pojazdami proponowane jest dodanie art. 56a ustalającego, iż wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Jednocześnie ogranicza się wysokość opłat do maksymalnych kwot: za egzamin teoretyczny nie więcej niż 50 zł, za egzamin praktyczny 200 i 250 zł.

Uzasadnienie autorów nowelizacji. W związku z tym, że część WORD-ów zgłasza problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań, projektowane przepisy stwarzają możliwość przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Przywołajmy także podsumowujące uzasadnienie statystyki: - W 2022 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w WORD-ach zatrudnionych jest 1186 egzaminatorów a struktura zatrudnienie kształtuje się następująco: egzaminatorów zatrudnionych na stanowisko egzaminatora I stopień jest 606 osób, na stanowisku egzaminatora II stopnia zatrudnionych jest 150 osób, na stanowisku egzaminatora III stopnia zatrudnionych jest 158 osób a na stanowisku egzaminatora IV stopnia 272 osoby. Obecnie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego dysponują ogółem 1057,057 etatami, 557,33 etatów egzaminatorów I stopnia, 130,67 etatów egzaminatorów II stopnia, 134,18 etatów egzaminatorów III stopnia oraz 224,87 etatów egzaminatora IC stopnia. Jak wynika z rocznych statystyk Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego liczba przeprowadzonych egzaminów ogółem kształtowała się na poziomie 2 400 614 egzaminów w roku 2019, 1 908 340 egzaminów w roku 2020 oraz 2 436 961 egzaminów w roku 2021, co daje średnią liczbę 2 248 638 przeprowadzonych egzaminów na rok.

Projekt zaskakujący, ponieważ nie jest propozycją rządową nie był konsultowany i opiniowany. Jeżeli trafi do procedowania oby na nie starczyło czasu. (jm)