Statystyka

Bezpieczeństwo na Mazowszu

17 sierpnia 2021

Bezpieczeństwo na Mazowszu
(PIXELS)

W sprawie bezpieczeństwa na drogach w woj. Mazowieckim - odpowiadając na interpelację poselską - przedstawił statystyki z lat 2019 i 2020, mówiąc o podejmowanych działaniach wskazał na Wojewódzką Radę BRD. Zapytany o przyczynę tak wysokiej liczby wypadków śmiertelnych - wskazane zostało coroczne sprawozdanie KR BRD.

Pytania. Postawione zostały pytania - zacytujmy pełne ich brzmienie wraz z wprowadzeniem: Szanowny Panie Ministrze! Polska zajmuje czwarte miejsce od końca w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Według danych Komisji Europejskiej w 2020 r. zginęło w Polsce w wypadkach drogowych aż 65 osób na milion mieszkańców. Spadek w porównaniu z rokiem 2019 nie uspokaja, bowiem wynika w znaczącej mierze jedynie z ograniczenia ruchu na drogach w związku z lockdownem. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 42 ofiary na milion mieszkańców. W związku z powyższym wnoszę o odpowiedź:

1. Jaka była śmiertelność w wypadkach drogowych we wskazanym województwie w 2019 r.?

2. Jaka była śmiertelność w wypadkach drogowych we wskazanym województwie w 2020 r.?

3. Jakie działania zostały podjęte w ostatnich latach, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach publicznych we wskazanym województwie?

4. Jaka jest przyczyna, że w Polsce odnotowuje się znacząco więcej wypadków śmiertelnych niż średnio w Unii Europejskiej?

Odpowiedź. Odpowiedzi na interpelację poselską udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. W kwestii śmiertelności w wypadkach drogowych na Mazowszu w 2019 i 2020 r. przekazał dane:

 

rok 2019

rok 2020

Wypadki

3 802

2 960

Zabici

469

420

Ranni

4 391

3 295

Ciężko ranni

928

779

Kolizje

70 558

58 903

O podejmowanych dla zwiększenia bezpieczeństwo na drogach publicznych wiceminister pisze: Na podstawie art. 140g i art. 140h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwana dalej „Wojewódzką Radą” działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie danego województwa. W związku z realizacją tych działań do zadań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również monitoring stopnia realizacji zadań przez jej członków.

Pytanie o przyczynę odnotowywanych w Polsce znacząco większej liczby wypadków śmiertelnych niż średnio w Unii Europejskiej R. Weber odwołał do informacji na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działań realizowanych w tym zakresie, w tym przyczyn wypadków drogowych oraz ich skutków publikowane są corocznie w sprawozdaniu Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego składanym Radzie Ministrów a następnie Sejmowi, Senatowi oraz Prezydentowi RP. (jm)