Legislacja

O systemach homologacji - projekt

17 sierpnia 2021

O systemach homologacji - projekt
Homologacja czyli pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terytorium kraju wydającego. Korzystanie ze sprzętu nieposiadającego homologacji powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik. Dla przykładu - homologacja nowego typu pojazdu polega na sprawdzeniu zgodności tego pojazdu z aktualnymi wymogami prawa. Homologacji podlega jedynie nowy pojazd, przed rejestracją, i może o nią wystąpić jedynie producent lub jego przedstawiciel. (Jolanta Michasiewicz)

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia [kliknij]. Jak uzasadniają autorzy aktu Rządowe Centrum Legislacji nowe przepisy przede wszystkim mają wskazać środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych, są one niezbędne dla zapewnienia zgodności prawodawstwa naszego krajowego z unijnym.

Zakres regulacji. Zaproponowana regulacja szczegółowo: porządkuje zagadnień regulujących obszar związany z homologacją pojazdów, ich wyposażenia i części oraz kontrolą zgodności produkcji i kontrolą zgodności montażu; określa środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych; ustala procedury wyznaczania służb technicznych; wskazuje organ właściwy do spraw homologacji itd.

Obowiązujące prawodawstwo unijne. Opracowanie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia jest niezbędne do zapewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym i wynika z faktu obowiązywania:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych,

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców,

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE,

4) rewizji 3 Porozumienia dotyczącego przyjęcia zharmonizowanych regulaminów technicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych regulaminów Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i innych. Przewidziano zmiany w przepisach krajowych obowiązujących - w:

- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

- ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

- w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

- ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Reasumując istotę rozwiązań ujętych w projekcie przygotowujący projekt wymieniają zmiany:

- przeniesienie Rozdziałów 1a, 1b i 1c z Działu III z obecnie obowiązującej ustawy – Prawo o ruchu drogowym i dostosowanie ich do wymagań zawartych w prawodawstwie międzynarodowym;

- uporządkowanie zagadnień regulujących cały obszar związany z homologacją pojazdów, ich wyposażenia i części oraz kontrolą zgodności produkcji i kontrolą zgodności montażu;

- określenie na nowo procedur homologacji typu UE, które wynikają z treści rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 167/2013, 168/2013 oraz 2018/858, jak również z 3 Rewizji Porozumienia z 1958 r. (w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym oparte są na w dyrektywach 2003/37/WE, 2002/24/WE oraz 2007/46/WE);

- określenie środków odwoławczych i sankcji w ramach procedur homologacyjnych;

- określenie procedur wyznaczania służb technicznych oraz nadzoru nad nimi;

- wskazanie organu krajowego właściwego do spraw homologacji – Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
- modyfikację procedur krajowych – tramwaje, trolejbusy, przyczepy rolnicze;

- określenie procedur krajowego i unijnego dopuszczenia indywidualnego pojazdu;

- określenie zasad wprowadzenia do obrotu części mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska, w tym kontroli zgodności wprowadzania do obrotu;

- zmiany w regulacjach dotyczących dodatkowej instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w tym kontroli zgodności montażu oraz stworzenie systemu równoległego opartego na regulacjach regulaminu R115;

- dostosowanie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz aktów powiązanych, np. ustawy o dozorze technicznych do przepisów nowej ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

Efektywność ww. regulacji będzie weryfikowana za pośrednictwem dwóch mierników:

1) wpływ na poprawę dostępności uzyskania świadectw homologacji poprzez wzrost liczby służb technicznych oraz powiązaną z tym konkurencyjność w zakresie kosztów rynkowych pozyskania dokumentów homologacyjnych;

2) wprowadzenie bardziej szczegółowych wymagań w procedurze kontroli zgodności i w efekcie tego zwiększenie poziomu zaufania do producentów posiadających świadectwa homologacji typu wydane przez krajowy organ właściwy do spraw homologacji.

Zaplanowano, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.