Statystyka

Komisja Europejska: liczba ofiar śmiertelnych na drogach w 2021 r. - 19 800 osób

29 marca 2022

Komisja Europejska: liczba ofiar śmiertelnych na drogach w 2021 r. - 19 800 osób
(fot. PIABAY)

W dniu wczorajszym Komisja Europejska opublikowała wstępne dane dotyczące ofiar śmiertelnych na drogach w 2021 r. Według zaprezentowanych szacunkach, w roku ubiegłym w wypadkach drogowych zginęło 19 800 osób. Był to wzrost o 1000 zgonów (+5%) w porównaniu z 2020 r., ale nadal oznacza prawie 3000 (-13%) mniej zgonów w porównaniu z okresem przed pandemią w 2019 r.

Komisja Europejska we wczorajszym komunikacie prasowym podała wstępne dane dotyczące ofiar śmiertelnych na drogach w 2021 r. Poinformowano, iż w roku ubiegłym w wypadkach drogowych zginęło 19 800 osób. Był to wzrost o 1000 zgonów (+5%) w porównaniu z 2020 r., ale nadal oznacza prawie 3000 (-13%) mniej zgonów w porównaniu z okresem przed pandemią w 2019 r. Oczywiście celem podstawowym pozostaje zmniejszenie o połowę liczby zgonów do 2030. W całej UE ostatnia dekada przyniosła spadek o 36%. Komisarz ds. transportu Adina vălean powiedziała: - W miarę jak poziom ruchu powraca do normalności, musimy zapewnić, że nie wrócimy do liczby zgonów na naszych drogach sprzed pandemii. Na poziomie UE podejmiemy starania poprzez finansowanie, ustawodawstwo i działania informacyjne, aby pomóc stworzyć „bezpieczny system” bezpieczniejszej infrastruktury, bezpieczniejszych pojazdów, bezpieczniejszego korzystania z dróg i lepszej opieki powypadkowej. Jest to jednak wspólna odpowiedzialność państw członkowskich, branży i użytkowników dróg. Każdej śmierci i poważnych obrażeń na naszych drogach można uniknąć.

W 2020 r. w Liechtensteinie była jedna ofiara śmiertelna na drogach, a zero w 2021 r. Dane z 2021 r. oparte są na wstępnych danych dla niektórych krajów i mogą ulec niewielkim zmianom, gdy ostateczne dane zostaną opublikowane jesienią 2022 r. -okresy: 2020 (rok poprzedni), 2019 (rok bazowy dla celu 50% mniej zgonów do 2030) oraz średnia z lat 2017-19 (z uwzględnieniem wahań w małych krajach). Procentowe zmiany w tabeli oparte są na bezwzględnej liczbie ofiar śmiertelnych, a nie na wskaźniku na milion mieszkańców.

W komunikacie prasowym czytamy:

Kontrastowy obraz na drogach UE. W całej UE śmiertelność na drogach w 2021 r. wzrosła o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem, chociaż na porównania z 2020 r. duży wpływ mają wzorce natężenia ruchu w każdym kraju podczas pandemii. W latach 2019-2020 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 17%.

Ogólny ranking 1 wskaźników śmiertelności w krajach nie zmienił się znacząco, ponieważ najbezpieczniejsze drogi znaleziono w Szwecji (18 zgonów na milion mieszkańców), podczas gdy Rumunia (93/milion) zgłosiła najwyższy wskaźnik w 2021 r. Średnia UE wyniosła 44 zgony na drogach na milion mieszkańców. Na podstawie wstępnych danych liczbowych dziewięć państw członkowskich (Dania, Niemcy, Irlandia, Cypr, Litwa, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja) zarejestrowało najniższą w historii liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2021 r. W porównaniu z rokiem przed pandemią 2019, śmiertelność na drogach w 2021 spadła o 13%, przy czym największe spadki o ponad 20% wystąpiły w Danii, Belgii, Portugalii, Polsce i na Litwie. Z kolei na Łotwie, Słowenii i Finlandii w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. 

Najbardziej dotknięte grupy. Dostępne dane za rok 2020 2 dają wgląd w rodzaj użytkowników dróg biorących udział w śmiertelnych wypadkach i ich lokalizację oraz pokazują płeć i wiek ofiar. Ogólnie rzecz biorąc, 52% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych miało miejsce na drogach wiejskich, w porównaniu z 40% na obszarach miejskich i 8% na autostradach. Pasażerowie samochodów (kierowcy i pasażerowie) odpowiadali za 43% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach, piesi stanowili 20%, użytkownicy jednośladów z napędem (motocykle i motorowery) 18%, a rowerzyści 10% wszystkich ofiar śmiertelnych. Na obszarach miejskich wzorzec jest bardzo odmienny, przy czym piesi (37%) stanowią największy odsetek ofiar. Biorąc pod uwagę, że użytkownicy dwukołowców z napędem stanowią 18%, a coraz większa liczba rowerzystów (14%) ginie, co oznacza, że prawie 70% wszystkich ofiar śmiertelnych na obszarach miejskich to niechronieni użytkownicy dróg. Mężczyźni odpowiadali za trzy czwarte zgonów na drogach (77%). Osoby starsze (65+) stanowiły ponad jedną czwartą (28%) wszystkich ofiar śmiertelnych, chociaż proporcjonalnie więcej młodych ludzi ginie na drogach. Podczas gdy 12% osób zabitych na drogach UE było w wieku od 18 do 24 lat, ta grupa wiekowa stanowi tylko 7% populacji UE. Stąd statystyki pokazują, że młodzi ludzie częściej uczestniczą w śmiertelnych kolizjach drogowych.  

Tło. UE wyznaczyła sobie cel ograniczenia liczby zgonów na drogach o 50% - a po raz pierwszy również poważnych obrażeń - do 2030 r. Zostało to określone w strategicznym planie działania Komisji dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego i ramach polityki UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030 w którym określono również plany bezpieczeństwa ruchu drogowego mające na celu osiągnięcie zerowej liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2050 r. („Wizja Zero”). Obejmowało to określenie kluczowych wskaźników wydajności dla bezpiecznych pojazdów, dróg i poboczy; bezpieczne korzystanie z dróg, w tym bezpieczna prędkość, trzeźwa jazda, zapobieganie jeździe w rozproszeniu oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa i sprzętu ochronnego; oraz szybka i skuteczna opieka powypadkowa.

Pierwsze wyniki dla kluczowych wskaźników wydajności zostaną zaprezentowane na Konferencji UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 18 października 2022 r. To odbywające się co dwa lata wydarzenie gromadzi decydentów, społeczeństwo obywatelskie i praktyków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby ocenić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE. potrzebne są kroki w celu osiągnięcia „wizji zerowej”. Bezpieczeństwo ruchu drogowego było również kluczowym elementem ostatnich inicjatyw w zakresie polityki mobilności UE, w tym strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, wniosku Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia TEN-T oraz ram mobilności miejskiej. UE znajduje się na czele Drugiej Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogłoszonej przez ONZ na lata 2021–2030 w sierpniu 2020 r.

Po więcej informacji: 20 21 Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego: co kryje się za liczbami?  

prace Komisji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz statystyki i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE  

Źródło: Komisja Europejska