Statystyka

Najgroźniejsze rodzaje wypadków drogowych

9 lipca 2018

Najgroźniejsze rodzaje wypadków drogowych
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r. [kliknij]

Poniżej istotny fragment rządowego raportu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2 2017 r. Nad dokumentem dyskutowała sejmowa Komisja Infrastruktury, będzie przedstawiany na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP. Wybrany fragment dotyczy udziału ofiar śmiertelnych w poszczególnych rodzajach wypadków drogowych. Które zdarzenia drogowe były w 2017 r. najgroźniejsze? (jm)

W 2017 r. w odniesieniu do danych za rok 2016 odnotowano nieznaczne zmniejszenie liczby zderzeń bocznych oraz czołowych pojazdów w ruchu (odpowiednio o -2,1% i -0,4%). Niewielkie różnice w liczbach poszczególnych rodzajów wypadków przyniosły dość duże różnice w liczbach ofiar śmiertelnych – zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i odniesionych do danych z roku 2016. W 2017 r. w zderzeniach czołowych zginęły o 83 osoby mniej (tj. -14,1%) niż rok wcześniej, a w zderzeniach bocznych było to o 56 osób mniej (tj. -9,6%). Zmiany te pokazują, że nawet względnie niewielka poprawa w zakresie zmniejszenia liczby wypadków może przynieść dość istotną redukcję liczby ofiar tych zdarzeń. 10,8% 7,2% 5,1% 24,1% 13,1% 30,0% 9,7% 10,2% 7,8% 5,6% 24,5% 12,7% 29,8% 9,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% pozostałe wywrócenie się pojazdu najechanie na drzewo najechanie na pieszego zderzenie tylne zderzenie boczne zderzenie czołowe 2016 2017 7,8% 6,6% 13,3% 30,4% 5,3% 18,7% 17,9% 7,1% 6,2% 14,0% 28,4% 5,5% 19,3% 19,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% pozostałe wywrócenie się pojazdu najechanie na drzewo najechanie na pieszego zderzenie tylne zderzenie boczne zderzenie czołowe 2016 2017 14 Odrębną kategorią są wypadki z udziałem pieszych, a zwłaszcza polegające na najechaniu na pieszego. Zagrożenie tej grupy niechronionych użytkowników dróg stanowi od wielu lat w Polsce jeden z największych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rok 2017 przyniósł zmniejszenie liczby wypadków tego rodzaju o 344 (-4,2%) w odniesieniu do 2016 r., ale wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 2 osoby (+0,2%). Oznacza to, że ciężkość wypadków, w których piesi giną w wyniku najechania przez pojazd, liczona liczbą ofiar śmiertelnych na 100 wypadków wzrosła z 10,4 do 10,9, a udział ofiar śmiertelnych przekroczył już 30% (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do 2016 r.).

Zatem nadal należy skupiać się na działaniach zaradczych służących rozwiązywaniu tego problemu. Innym problemem charakterystycznym dla bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach są wypadki, wskutek których pojazdy najeżdżają na drzewo. W 2017 roku było ich o 203 mniej (-10,9%) niż w roku 2016 i pociągnęły one za sobą o 49 mniej (-11,5%) ofiar śmiertelnych. Wprawdzie udział ofiar śmiertelnych dla tego rodzaju wypadków nieznacznie się zmniejszył (z 14,0% do 13,3%), to jednak spadek liczby ofiar śmiertelnych był na tyle proporcjonalny w stosunku do spadku liczby tych wypadków, że wskaźnik ciężkości poprawił się zaledwie o 0,1. Należy zwrócić uwagę na niewielkie zwiększenie liczby zderzeń tylnych (+0,7%) oraz udziału tej grupy wypadków wśród ogółu wypadków (+0,4%). Wprawdzie wzrosty te nie pociągnęły za sobą zwiększenia liczby ofiar śmiertelnych - w tej kategorii odnotowano o 14 ofiar śmiertelnych mniej (tj. -8,5%) niż w 2016 r., ale należałoby przeprowadzić pogłębioną analizę tego zagadnienia, gdyż wzrost udziału zderzeń tylnych może wskazywać na utrzymywanie zbyt małej odległości pomiędzy pojazdami (np. przy jednoczesnej zbyt szybkiej jeździe), a także na rozproszenie uwagi prowadzących pojazdy (np. przez telefony komórkowe czy inne urządzenia). (KRBRD)