Statystyka

Pieszy w Danii. Większość to działania pozalegislacyjne

17 stycznia 2020

Pieszy w Danii. Większość to działania pozalegislacyjne
(fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Dania – trzeci po Wielkiej Brytanii i Irlandii najbezpieczniejszy kraj UE w 2018 r. W statystykach według kryterium liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców - zajmuje trzecie miejsce z wynikiem - 30 osób (Wlk. Brytania – 28, Irlandia - 30). Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik - 96. Polska – 5 miejsce. Miejsce, niestety od końca - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców. Średnia dla Europy to 49 osób, które poniosły śmierć.

Programy poprawy brd. Jak dowiadujemy się - z analizy Biura Analiz Sejmu - Dania swój sukces w przedmiotowym zakresie osiągnęła dzięki przygotowywanym i realizowanym od lat całościowym, długoterminowym programom/strategiom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te strategie obejmują planowane działania legislacyjne jak i infrastrukturalne, czy urbanistyczne. Działania podejmowane są od lat sześćdziesiątych, z przewagą działań infrastrukturalnych jak np. śluzy dla rowerzystów; odrębne światła dla rowerzystów; sygnalizacje ledową poziomą; rozległe strefy dla pieszych i inne. Aktualnie realizowane są projekty poprawy infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów na terenach niezabudowanych – np. budowa rond, ścieżki dla rowerzystów na terenach wiejskich; także wprowadzanie dynamicznych znaków prędkości. Ponadto podejmowane są w tych programach także takie działania pozalegislacyjne jak - kampanie informacyjne. Aktualnie nacisk na kampanie adresowane do rodziców, także kampanie kierowane do osób starszych.

Kodeks drogowy. W podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego (Færdselsloven - Bekendtgørelse af færdselsloven). W ostatnich latach nie było wiele zmian prawa, jednak mimo to, prowadzone były kampanie informacyjne czy edukacyjne. We wrześniu 2019 roku weszły w życie surowsze kary za złamanie zakazu jazdy i równoczesnego telefonowania. Wprowadzono zasadę, że jeżeli kierowca trzy razy w ciągu trzech lat złamie ten zakaz jest warunkowo pozbawiany prawa jazdy i ponownie musi zdać egzamin na prawo jazdy, a wcześniej odbyć szkolenie w tym zakresie. I właśnie tym konkretnym zmianom towarzyszyła kampania prowadzona przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (spoty wideo, materiały promocyjne itd.).

Rada BRD. Jest to instytucja zrzeszająca podmioty zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego. W jej pracach uczestniczą m.inn. ministerstwo transportu, czy sprawiedliwości.

Pieszy/ruch pieszych/kierowcy: Przepisy dotyczące pieszych i kierowców przewidują:

- pieszy musi poruszać się po miejscach wyznaczonych dla nich, jeśli takie są dostępne;

- jeżeli nie ma miejsc wyznaczonych (np. chodników) pieszy musi poruszać się po lewej stronie drogi, a jeśli prowadzi rower lub motorowej po prawej;

- gdy pieszy zamierza przejść przez pas ruchu lub ścieżkę rowerową jest zobowiązany zachować niezbędna ostrożność w zakresie odległości i prędkości, z jaką zbliża się do miejsca przejścia oraz musi przejść przez pas ruchu lub ścieżkę rowerową bez zbędnej zwłoki;

- pieszy jest zobowiązany korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych, jeśli takie znajduje się w pobliżu, a także jest zobowiązany korzystać z przejścia podziemnego lub kładki, jeśli takie znajduje się w pobliżu;

- jeżeli pieszy nie korzysta z wyznaczonego przejścia dla pieszych, jest zobowiązany przekroczyć drogę lub ścieżkę rowerową w linii prostej i najlepiej przy skrzyżowani;

- na nadzorowanych przejściach pieszy musi postępować zgodnie ze wskazaniem sygnalizatora świetlnego lub policjanta;

- kierowca nie może wyprzedzać innego pojazdu zbliżając się do przejścia dla pieszych, jeśli pojazd ten ogranicza widoczność przejścia;

- kierowca przejeżdżający obok pieszego powinien dać u czas na zejścia na bok zapewniając mu niezbędną bezpieczną przestrzeń;

- na nadzorowanych przejściach kierowca jest zobowiązany umożliwić przejście pieszym, którzy znajdują się jeszcze na przejściu dla pieszych, niezależnie od wskazania sygnalizacji lub policjanta; jeśli na skrzyżowaniu kierowca skręca w drogę z przejściem dla pieszych, musi jechać wystarczająco niską prędkością i, jeśli to konieczne, zatrzymać się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych lub zbliżającym się do niego;

- kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych, na którym ruch nie jest nadzorowany, jest zobowiązany do dostosowania prędkości w taki sposób, aby nie doszło do powstania zagrożenia, ani niedogodności dla pieszych, którzy już weszli lub mają zamiar wejść na przejście dla pieszych; w razie konieczności, kierowca jest zobowiązany zatrzymać pojazd, aby umożliwić przejście pieszym.

Przepisy dotyczące pieszych mają zastosowanie także do osób korzystających z rolek czy deskorolek lub podobnych urządzeń, osób prowadzących wózek dziecięcy, wózek inwalidzki czy prowadzących rower czy motorower. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim (z prędkością pieszego) powinna poruszać się po miejscach wyznaczonych dla pieszych, gdyż jest wówczas uznawana za pieszego.

Odnotować należy dużą dbałość o bezpieczeństwo pieszych: organizuje się przestrzeń wyłącznie dla pieszych (np. place miejskie), na przejściach nieoznakowanych wyznacza się azyle, buduje progi zwalniające, progi ostrzegawczo-zwalniające na drogach dla rowerów; instaluje podświetlane znaki drogowe np. tam gdzie rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność; na skrzyżowaniach sygnalizację wyposaża się w liczniki czasu także dla pieszych itp. (jm)

Źródła iTV Sejm - transmisje archiwalne. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Informacja na temat przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg Færdselsloven - Bekendtgørelse af færdselsloven