Statystyka

Resort nie zna potencjalnych kosztów przebudowy przejść dla pieszych, jednak…

23 października 2019

Resort nie zna potencjalnych kosztów przebudowy przejść dla pieszych, jednak…

Posłowie zapytali ministra infrastruktury, czy zlecił sporządzenie raportów lub chociażby szacunków odnośnie potencjalnych kosztów przebudowy przejść dla pieszych w przypadku wprowadzenia przepisu bezwzględnego pierwszeństwa pieszych na przejściu właśnie dla pieszych. Resort nie prowadził analiz, nie zlecił sporządzenia raportów oraz nie posiada informacji szacunkowych kosztów przebudowy przejść dla pieszych – odpowiedział wiceminister Rafał Weber. Jednak: rozważa konsolidację istniejących przepisów, rekomenduje właściwe oświetlenie, pracuje nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie w tym także w zakresie przejść.

Zapytanie poselskie. Jeszcze w sierpniu br. posłowie Sejmu RP VIII kadencji zaadresowali do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie potencjalnych kosztów przebudowy przejść dla pieszych. Autorzy przywołują pojawiający się co pewien czas w debacie publicznej pomysły wprowadzenia przepisu dającego bezwzględne pierwszeństwo pieszym, którzy oczekują przed przejściem i wykazują zamiar przekroczenia ulicy. Równocześnie analizują: - Przy obecnym stanie infrastruktury oraz rozmieszczeniu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań, sensowność wprowadzenia wspomnianego przepisu wiązałaby się z koniecznością zmiany lokalizacji przejść oraz przebudową infrastruktury. Pytają ministra, czy resort zlecił sporządzenie raportów bądź czy posiada jakiekolwiek szacunkowe dane odnośnie do potencjalnych kosztów przebudowy przejść dla pieszych w przypadku wprowadzenia wspomnianego powyżej przepisu?

Koszty przebudowy przejść dla pieszych. Odpowiedzi udzielił wiceminister Rafał Weber: - Uprzejmie informuję, że resort infrastruktury nie prowadził dotychczas analiz w zakresie konieczności ewentualnej zmiany lokalizacji lub przebudowy przejść dla pieszych w związku ze zmianą przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie wprowadzenia bezwzględnego pierwszeństwa pieszych oczekujących przed przejściem dla pieszych. Ministerstwo Infrastruktury nie zlecało również sporządzenia raportów w przedmiotowym zakresie oraz nie posiada informacji dotyczącej szacunkowych kosztów przebudowy przejść dla pieszych. Nie jest to jednak wszystko.

Oświetlenie przejść dla pieszych. Minister mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pieszych wskazuje na znaczenie prawidłowego oświetlenia przejść i rekomenduje dokument pn. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”. Opracowanie zawiera wskazania dla projektantów, inwestorów i wykonawców oświetlenia przejść dla pieszych, stosowanie których pozwoli zapewnić wysoki standard oświetlenia, wpływając na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpieczeństwa pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostały opracowane przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Zasady projektowania przejść dla pieszych. - Jednocześnie uprzejmie informuję, że w resorcie infrastruktury trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych - dodaje R. Weber. 11 kwietnia 2018 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”. W ramach tego opracowania Wykonawca określi zasady projektowania, w tym lokalizacji przejść dla pieszych, uwzględniając w szczególności warunki widoczności pieszego na przejściu z perspektywy kierowcy oraz widoczności pojazdu z perspektywy pieszego na przejściu.

Ujednolicenie przepisów. Przedstawiciel resortu informuje o analizie zasadności podjęcia prac nad ujednoliceniem przepisów regulujących problematykę pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych:

* przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) – art. 26 ust. 1; art. 2 pkt 11; art. 2 pkt 22;

* przepis rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454) - § 47 ust. 4.

Minister pisze: - Ponadto uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Ministra Infrastruktury wskazano, że resort rozważa – w przyszłych działaniach legislacyjnych – skonsolidowanie w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym regulacji zawartych obecnie w ustawie oraz rozporządzeniu. Taka zmiana przyczyni się do zapewnienia większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowania podnoszonych obecnie zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekraczaniem przez nich drogi w miejscach wyznaczonych w tym celu.

Statystyka wypadków na przejściach dla pieszych. Na początku lata 2019 GDDKiA zapowiedziała przeprowadzenie audytu przejść dla pieszych. Według danych policji, kolejny rok z rzędu w Polsce rośnie liczba ofiar wypadków na przejściach dla pieszych: rok 2017 r. - 259 ofiar, w 2018 r. - 285. W krajach UE do wypadków na pasach dochodzi niezwykle rzadko.

Chyba już czas. (jm)