Legislacja

Zmiany warunków technicznych pojazdów, też szkoleniowych i egzaminacyjnych

23 października 2019

Zmiany warunków technicznych pojazdów, też szkoleniowych i egzaminacyjnych
Do 1 stycznia 2025 r. podmioty, które posiadają pojazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E będą musiały wyposażyć się w ciągniki siodłowe z naczepami (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Propozycja realizuje potrzebę ujednolicenia wymagań obowiązujących na poziomie Unii Europejskiej w procedurze homologacji typu i typu WE pojazdu. W nowelizacji zawarto m.inn. nowe wymagania dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Celem podstawowym zamian jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiany mają też na celu lepsze przygotowanie kierowców zawodowych, potrafiących pracować na nowoczesnych samochodach ciężarowych.

Ośrodki egzaminowania i szkolenia w związku ze zmianą wymagań dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania podmioty, które posiadają pojazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E będą musiały w ciągu pięciu lat wyposażyć się w ciągniki siodłowe z naczepami. Nadto sugeruje się, aby word-y ewentualnie zmieniły sposób postępowania i zaczęły pojazdy wynajmować od np. podmiotów szkolących. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia oraz z dniem 1 stycznia 2020. Przewidziano okres przejściowy na wymianę pojazdów egzaminacyjnych, jednak nie później niż do 1 stycznia 2025 r.

Delegacja i zakres zmian. Rozporządzenie zostało przygotowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.:

* dostosowania przepisów krajowych do wymagań obowiązujących w całopojazdowej homologacji typu pojazdu, aby zapobiec sytuacjom, w których wymagania homologacyjne pojazdów będą różne niż krajowe warunki techniczne pojazdów;

* podniesienia dopuszczalnej masy całkowitej do wartości 34000 kg dla pojazdów czteroosiowych przeznaczonych do budownictwa;

* rozszerzenia przypadków przebudowy pojazdu określonej kategorii homologacyjnej dokonanej po rejestracji pojazdu;

* zmiany w zakresie oznakowania pojazdów Żandarmerii Wojskowej;

* nowych wymagań dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

Propozycje zmian. I nieco bardziej szczegółowo – jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, resort wiodący, który akt przygotował w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej – m.in. zmiany w przepisach dotyczących: wymagań technicznych dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, wymagań dotyczących miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych, warunków szczegółowych dotyczących świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepy, wymiarów wyjść, stopni dla pasażerów, odstępów między siedzeniami w autobusach, warunków dodatkowych dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, możliwości wyposażenia pojazdu w kamery, wymagań dla przestrzeni mieszkalnej samochodu kempingowego, wymagań w zakresie sumy maksymalnych nacisków osi, wymagań w zakresie przyczepy z osią centralną. Rozporządzenie wprowadza także nowe przepisy zwiększające dopuszczalną masę całkowitą dla pojazdów przeznaczonych do budownictwa tj. samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka oraz z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka albo podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka oraz reguluje wymagania dla dopuszczalnego nacisku grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie efektywności przewozu ładunku. W projekcie rozszerzono różne przypadki przebudowy pojazdu określonej kategorii homologacyjnej dokonanej po jego rejestracji. Nowe przepisy skutecznie uniemożliwią stosowanie praktyk omijających dotychczasowe przepisy regulujące kwestię montażu dodatkowych siedzeń w pojazdach samochodowych. Wprowadzone zmiany mają także na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie oznakowania pojazdów Żandarmerii Wojskowej oraz określa nowe wymagania dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

Cel proponowanych zmian. Autorzy projektu uzasadniają, iż dostosowanie krajowych warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia do rozporządzeń i dyrektyw UE oraz regulaminów EKG/ONZ oraz wprowadzenie krajowych regulacji w obszarze nieobjętym prawem międzynarodowym, ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto zmiana w zakresie nowych wymagań dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania powinna przyczynić się do uzyskania lepiej przygotowanych do wykonywania pracy kierowców zawodowych, a więc do ograniczenia liczby i czasu szkoleń wewnętrznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnionych kierowców na nowoczesnych samochodach ciężarowych.

Obowiązywanie – wejście w życie. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz częściowo z dniem 1 stycznia 2020 r. Przewidziano także długi okres przejściowy gwarantujący naturalną wymianę pojazdów (ciągnik siodłowy z naczepą) i tu zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, dostosowuje się do zmienionych wymagań, nie później niż do dnia 1 stycznia 2025 r. (jm)