Statystyka

Resort spraw wewnętrznych o działaniach podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych

24 marca 2019

Resort spraw wewnętrznych o działaniach podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych
Kolorem czerwonym są zaznaczone miejsca i odcinki niebezpieczne dla pieszych wytypowane na podstawie SEWiK, natomiast kolorem żółtym - według odczuć społecznych i charakterystyki rejonu.

- Jak czytamy pytania są bardzo precyzyjne i dotykają niezwykle ważnych spraw. Przyszłe odpowiedzi można uznać za kluczowe w kontekście postulowanych zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym – skonkludowaliśmy analizując pytania postawione w interpelacji nr 29385 w sprawie liczby i przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych. Dziś dostępna jest już odpowiedź na pytania posła Michała Jarosa, udzieliło jej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziś już znamy statystyki wypadkowości, te za rok 2018 opublikowała KGP na swoich stronach internetowych, skupmy się więc na podejmowanych działaniach mających na celu ograniczenie wypadków drogowych. Resort podkreśla, iż bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego oraz niestosowanie się kierujących pojazdami do limitów prędkości to właśnie dwa obszary objęte szczególnym nadzorem ze strony Policji i traktowane są w sposób priorytetowy. Diagnozy i przedsięwzięcia ujęto m.in. w Krajowym Programie działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020, a przede wszystkim w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

Prowadzone działania to nadzór nad ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa pieszych: - Jednostki terenowe Policji są obowiązane do ciągłego monitorowania i zapobiegania zdarzeniom z udziałem pieszych poprzez analizę stanu bezpieczeństwa oraz dyslokację patroli w miejsca szczególnie zagrożone. Kolejny element to edukacja - działalność profilaktyczna, kształtowanie świadomości ruchu drogowego. I tu resort podaje, iż w 2018 roku na terenie kraju przeprowadzono 55 588 spotkań profilaktycznych. Następny element działań to - analiza - bieżąca diagnoza stanu brd uwzględniająca czas występowania zagrożenia oraz miejsca niebezpiecznych. Tu jednostki terenowe Policji m.in. typują miejsca niebezpieczne dla pieszych, te następnie zostają zwizualizowane na mapie - grafika poniżej.

Kolorem czerwonym są zaznaczone miejsca i odcinki niebezpieczne dla pieszych wytypowane na podstawie SEWiK, natomiast kolorem żółtym - według odczuć społecznych i charakterystyki rejonu.

Dalszym - wymienionym przez resort - elementem jest inżynieria - identyfikowanie miejsc wymagających zmian w infrastrukturze drogowej lub inżynierii drogowej poprawiającej bezpieczeństwo pieszych, a następnie kierowanie do zarządców dróg wniosków m.in. o zmianę organizacji ruchu.

- Jednostki Policji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego zostały zobowiązane do opracowania analogicznych przedsięwzięć - informuje w imieniu resortu Jarosław Zieliński. Ponadto w 2019 roku, raz w miesiącu, na terenie całej Polski w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów są prowadzone wzmożone działania policjantów ruchu drogowego pn. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Tu jednym z podstawowych celów jest egzekwowanie stosowania siię do przepisów dotyczących relacji kierujący-pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym-rowerzysta. KGP planuje udostępnienie, czyli upowszechnienie informacji o miejscach niebezpiecznych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z kolei resort realizuje trzecią edycję programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Tu minister wyjaśnia: - Program jest realizowany przez tzw. „cele szczegółowe”, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci i młodzieży, a także edukacją dla bezpieczeństwa. Podczas drugiej edycji Programu w latach 20162017 dofinansowano 35 projektów dotyczących modernizacji przejść dla pieszych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym na kwotę około 1 mln 775 tys. zł. Z kolei w bieżącej edycji Programu w 2018 roku w celu II Programu Bezpieczne przejścia dla pieszych było realizowanych 47 projektów na łączną kwotę 3 008 769 zł, które miały na celu m.in.: zamontowanie aktywnych, punktowych elementów odblaskowych typu LED przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych oraz wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych „Patrz w lewo, patrz w prawo”, wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych z czujnikami ruchu, aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi oraz czerwonym napisem „Szkoła”, informującymi kierowców o zbliżaniu się do obiektów szkolnych, wykonanie oznakowania poziomego oraz oświetlenie oprawami kierunkowymi przejść, zamontowanie sygnalizatorów ostrzegawczych przejść dla pieszych błyskających modułów LED (po jednym z każdej strony), modernizację przejść dla pieszych poprzez wykonanie progów zwalniających płytowych z przejściami dla pieszych. W ramach naboru projektów lokalnych na 2019 rok na dofinasowanie propozycji projektów profilaktycznoprewencyjnych zaplanowano kwotę 6 mln.

- Jednocześnie pragnę zauważyć, że problematyka bezpieczeństwa w ruchu, obejmuje nie tylko zachowania uczestników ruchu drogowego, ale również infrastrukturę drogową i stan techniczny pojazdów, tym samym działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wymagają bezpośredniego zaangażowania wielu podmiotów (m.in. Ministerstwa Infrastruktury), w szczególności Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jako organu doradczego i pomocniczego Rady Ministrów - konkluduje Jarosław Zieliński.

Czy to nie jest za mało? Nieubłagane statystyki mówią: W 2018 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 40 221 osób, w tym śmierć poniosły 2 862 osoby, a 37 359 zostało rannych (w tym 10 963 ciężko). W porównaniu do 2017 roku oznacza to mniej ofiar o 2 076 osób, zanotowano mniej rannych o 2 107 osób, przy wzroście zabitych o 31, (…) Około 40 % wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa - źródło KGP. W 2018 roku odnotowano 7 548 wypadków z udziałem osób pieszych (23,8% ogółu), w których zginęło 803 pieszych (28,1% ogółu), a 6 918 pieszych odniosło obrażenia ciała (18,5% ogółu). Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych. Zwrócić należy uwagę na to, że potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości charakteryzowały się tragicznymi skutkami, w co piątym wypadku zginął człowiek. (jm)