Ekspert wyjaśnia

Mariusz Bukowski. Kalendarz zmian tzw. Pakietu Mobilności

20 lipca 2020

Mariusz Bukowski. Kalendarz zmian tzw. Pakietu Mobilności
Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego (fot. ze zbiorów Autora)

W dniu 8 lipca br. Parlament Europejski przegłosował tzw. Pakiet Mobilności. Co prawda wciąż czekamy na jego oficjalną publikację w Dzienniku Urzędowym UE, jednak już dzisiaj można przybliżyć najważniejsze zmiany.

Na początku trzeba zaznaczyć, że wprowadzane zmiany dotyczą kilku obszarów tj. zagadnień czasu pracy kierowców, konstrukcji tachografów, zasad delegowania kierowców, zasad wykonywania przewozów kabotażowych oraz objęcia pojazdów o DMC do 2,5 tony wszelkimi zasadami prawa transportowego.

Według instytucji unijnych zmiana przepisów ma położyć kres zakłóceniom konkurencji w sektorze transportu drogowego oraz zapewnić kierowcom lepsze warunki odpoczynku.

Kalendarium najważniejszych zmian wygląda następująco:

Już 20 dni po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE będą miały zastosowanie:

* doprecyzowanie zasad odbioru przerwy w jeździe podczas pracy w załodze,

* doprecyzowanie zakazu dotyczącego odbierania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie,

* zmiany reguł dotyczących odbierania odpoczynków tygodniowych skróconych,

* obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby (baza) lub miejsca zamieszkania kierowcy maksymalnie co cztery tygodnie,

* możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych w przypadku odbioru ich części na promie,

* możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej przy powrocie na bazę lub do domu,

* wprowadzenie obowiązku publikacji wykazu bezpiecznych, certyfikowanych parkingów,

* objęcie wyłączeniem z obowiązku stosowania przepisów nowych kategorii pojazdów i ładunków,

* wprowadzenie prawnego obowiązku wpisywania do tachografu oznaczenia prom/pociąg, jeżeli okres odpoczynku spędzany jest na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) 561/2006.

Kolejne zmiany będą miały zastosowanie po upływie 18 miesięcy po wejściu w życie pakietu (prawdopodobnie marzec 2022). Będą to nowe obowiązki i zasady:

* powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej osiem tygodni,

* ograniczenie dostępu do rynku w zakresie kabotażu,

* obowiązek dokonywania wpisu kraju w tachografie - po przekroczeniu granicy,

* możliwość utraty dobrej reputacji za naruszenia dotyczące kabotażu oraz delegowania pracowników,

* zmiany dotyczące zasad delegowania, czyli wyłączenie z delegowania operacji tranzytowych i bilateralnych oraz objęcie delegowaniem przewozów cross-trade oraz wszelkich operacji kabotażowych,

* korzystanie z pełnych układów zbiorowych przy rozliczaniu płac minimalnych oraz brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów.

Od dnia 31 grudnia 2024 kontrolą dotyczącą norm prowadzenia pojazdu, przerw oraz odpoczynków, poza dniem kontroli objętych będzie dodatkowo 56 dni.

Dla użytkowników pojazdów o DMC pow. 2,5 tony, ważne daty to:

* 21 miesięcy po dniu wejścia w życie rozporządzenia (prawdopodobnie czerwiec 2022 roku) - gdy koniecznym będzie już spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

* oraz 1 lipca 2026 roku, kiedy nastąpi objęcie tych pojazdów obowiązkiem montażu i użytkowania tachografu.

Kolejne ważne zmiany, których daty nie są jednoznacznie ustalone:

* montaż nowych inteligentnych tachografów drugiej generacji w nowych pojazdach - w dwa lata po wejściu w życie przepisów technicznych,

* obowiązkowa wymiana tachografów w transporcie międzynarodowym:

- analogowe i cyfrowe: do trzech lat od wejścia w życie przepisów technicznych

- inteligentne pierwszej generacji: do czterech lat od wejścia w życie przepisów technicznych.

Jak widać, w ciągu najbliższych lat będziemy musieli się wdrażać w nowe zasady funkcjonowania i zmieniać dotychczasowe modele organizacji pracy. Biorąc jednak pod uwagę nasze narodowe, wrodzone zdolności adaptacyjne, pewnie i z tym sobie doskonale poradzimy.

Mariusz Bukowski

facebook@doradcatransportowy