Ekspert wyjaśnia

Nadkom. Kobryś w sprawie kontroli pojazdów osk

1 lutego 2018

Nadkom. Kobryś w sprawie kontroli pojazdów osk
Nadkom. Radosław Kobryś, radca Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pytanie: Szanowna redakcjo, jako instruktor z wieloletnim stażem jestem poruszony faktem tzw. łączonych kontroli drogowych tzn. policjant i pracownik starostwa Powiatowego. Wygląda to iście imponująco: elka zatrzymywana jest na "kogutach" na oczach gapiów, sciąganie jej ze środkowego pasa, całe wielkie halo. Całymi latami budujemy dobrą opinię swojej OSK, a potem na oczach wszystkich traktuje się nas jak bandytów. Jaka jest podstawa prawna takich kontroli?? jak uzasadnić pobyt w oznakowanym radiowozie osoby cywilnej (kontroler S.P) i jak to się ma z obowiązkiem powiadomienia o kontroli??? Z poważaniem. Czytelnik.

Odpowiedź: Dzień dobry. Pojazd służący do nauki jazdy jest pojazdem podlegającym kontroli drogowej jak każdy inny. Wskazane przez czytelnika przypadki są incydentalne, jednak prawdopodobnie powiązane z wybiórczą kontrolą, m. in. stanu technicznego pojazdu. Możemy się tylko domyślać, że obecność pracownika ze strony starosty wynika z prowadzeniem nadzoru nad prawidłowością szkolenia kierowców. Kontrole takich pojazdów przynoszą czasem ciekawe spostrzeżenia, np. osoba prowadząca szkolenie nie posiada odpowiednich kwalifikacji czy stan techniczny pojazdu jest niezadowalający. Poza tym niezrozumiałe jest odczucie czytelnika - "na oczach wszystkich traktuje się nas jak bandytów". Obecność policjantów kontrolujących pojazd nie jest niczym co wpływa na ujemny wizerunek OSK.

Nadkom. Radosław Kobryś, radca Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego KGP

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (fragment)

Rozdział 8. Nadzór nad szkoleniem

(…) Art. 43. 1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, sprawuje nadzór w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego:

1) rozpatruje skargi dotyczące działalności ośrodka szkolenia kierowców;

2) prowadzi kontrolę działalności ośrodka szkolenia kierowców;

3) wydaje zalecenia pokontrolne;

4) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;

5) skreśla instruktora lub wykładowcę z ewidencji;

6) sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie:

a) średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,

b) liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

2. Przy sprawowaniu nadzoru ze starostą współpracują:

1) starostowie, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka;

2) Policja – w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców;

3) wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego – w zakresie pomocy merytorycznej oraz przekazywania informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców;

4) administrator centralnej ewidencji kierowców – w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców.

3. W przypadku podjęcia współpracy w zakresie pomocy merytorycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, starosta zawiera porozumienie z dyrektorem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego określające warunki udziału przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zasady finansowania tej współpracy.

4. Przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie może uczestniczyć w kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców jeżeli pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138), odpowiednio z właścicielem lub z osobą zarządzającą tym ośrodkiem. (…)