Ekspert wyjaśnia

O czasie spalania alkoholu przez organizm

18 stycznia 2018

O czasie spalania alkoholu przez organizm

Aspekt niewiedzy co do czasu spalania alkoholu. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało właśnie na interpelację w sprawie informowania kierowców o czasie spalania alkoholu (interpelacja nr 17916. Poseł Wojciech Król zaadresował do ministra zdrowia dwa pytania: czy planowane są, i jakie, działania mające na celu edukację kierowców w zakresie czasu jaki potrzebuje organizm, aby wydalić alkohol? oraz o możliwość zobowiązania producentów alkoholu do umieszczania na butelkach odpowiednich etykiet, które będą informowały o przybliżonym czasie spalania alkoholu przez organizm, czy też przestrzegały przed przedwczesnym kierowaniem pojazdami mechanicznymi? Poseł przywołał statystyki, które wskazują, iż ponad 78% nietrzeźwych kierowców to osoby, które spożyły alkohol dzień wcześniej. I dalej wskazuje: - W znacznej ilości powyższych przypadków działanie to wynika z niewiedzy co do czasu niezbędnego do wydalenie alkoholu z organizmu. Brak świadomości w tym zakresie prowadzi do sytuacji, w których, często nieświadomie, narażane jest ludzkie zdrowie i życie. W związku z powyższym słusznym wydaje się być postulat, aby zwrócić uwagę kierowców na problem związany z przybliżonym czasem spalania alkoholu. Aspekt ten we wszystkich dotychczasowych kampaniach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu zdawał się być pomijany.

Co resort zdrowia o podejmowanych działaniach w zakresie świadomości kierowców. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józef Król. Informując o podejmowanych działaniach. - W zakresie podniesienia świadomości społeczeństwa, a przede wszystkim kierowców pojazdów, w 2014 r. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), będącej jednostką podległą Ministrowi Zdrowia, została przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem Powstrzymaj pijanego kierowcę, której główną grupą odbiorców byli świadkowie próby jazdy po spożyciu alkoholu. Kampania charakteryzowała się tym, że przedstawiono w czasie jej trwania kilka możliwości reakcji mającej na celu powstrzymanie osoby od kierowania pojazdem po alkoholu. Dodatkowo przedmiotowa kampania przedstawiała skutki decyzji kierowcy o jeździe po użyciu alkoholu. Warto w tym miejscu wskazać, że w ramach omawianej kampanii powstała strona internetowa http://www.powstrzymaj.pl, na której znajdują się materiały edukacyjne, m. in. Przewodnik dla samorządów do realizacji działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, zawierający konspekt programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców do realizacji w szkołach nauki jazdy oraz filmy edukacyjne pomagające promować asertywną postawę świadków, w efekcie której osoby nietrzeźwe rezygnują z prowadzenia pojazdu.

Starania w obszarze zmiany świadomości społecznej odnośnie szkód, które powoduje alkohol są prowadzone nieustannie i kierowane są do różnych grup społecznych. Obejmują one także edukację w zakresie wpływu alkoholu na organizm, w tym czas jego metabolizmu. Na uwagę zasługuje także fakt, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 1492), zwanym dalej „NPZ”, wprowadzono Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W programie oprócz zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i prowadzenia szeroko rozumianych działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia znajduje się m. in. zadanie związane z reedukacją osób, które prowadziły pojazdy będąc pod wpływem alkoholu.

Co to jest Alko-kalko? Jak się dowiadujemy w ramach realizacji NPZ powstało narzędzie służące do nauki samodzielnego szacowania stężenia alkoholu w organizmie oraz określania przybliżonego czasu jego metabolizmu, pod nazwą Alko-kalko licznik trzeźwości. Uczy on świadomego podejścia do spożywania alkoholu przez osoby dorosłe. Licznik trzeźwości jest także rozpowszechniany zgodnie z zapotrzebowaniem wśród instytucji mających w swych zadaniach działania skierowane do osób kierujących pojazdami. W tym roku zaplanowano m. in. rozdysponowanie blisko 10 000 sztuk licznika trzeźwości do jednostek penitencjarnych i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego realizujących programy korekcyjne dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu.

Działania profilaktyczne. Wiceminister Król, podsumowując swoje informacje i tym samym stanowisko resortu, wyraził przekonanie, że prowadzone i wdrażane wielotorowe liczne działania mające na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, również z uwzględnieniem problematyki osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, przyniosą wymierne rezultaty.

I jeszcze sprawa napisów na opakowaniach. Tu resort nie prowadzi prac w zakresie wprowadzenia obligatoryjnego umieszczania na opakowaniach informacji przez producentów napojów alkoholowych, dotyczących czasu spalania alkoholu. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1950) na reklamach piwa umieszczanych na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy umieszcza się jeden z dwóch napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu, m.in. o treści: "1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna dla kierowców". (jm)