Ekspert wyjaśnia

Odszkodowania nie będzie

14 maja 2006

Pytanie: Kiedy nie będzie odszkodowania?

Odpowiedź: Firmy ubezpieczeniowe najczęściej odmawiają wypłaty odszkodowania, gdy:

kierujący pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, pojazd nie miał ważnego badania technicznego lub nie został dopuszczony do ruchu, kierujący uczestniczący w wypadku drogowym nie zatrzymał się lub oddalił z miejsca wypadku, kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, szkoda powstała w wyniku działania osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponosi za nią odpowiedzialność, w czasie kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji i z użyciem środków wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, nie zabezpieczono poza pojazdem kluczyków i dokumentów pojazdu, ubezpieczający podał we wniosku ubezpieczeniowym nieprawdziwe dane, które miały wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku, do wypadku doszło w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody, pojazd miał wady konstrukcyjne lub został niewłaściwe naprawiony, pojazd był użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. zassanie wody do silnika), składka lub którakolwiek rata nie zostanie zapłacona w terminie, szkodę wyrządziły zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu, pojazd brał udział w wyścigach, konkursach lub treningach do tych jazd.

Umowy ubezpieczenia autocasco są swobodnie kształtowane przez zakłady ubezpieczeń, dlatego warto za każdym razem przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia przed wykupieniem polisy.