Ekspert wyjaśnia

Parkowanie w „strefie zamieszkania”. Wyjaśnia mł. insp. Mariusz Tański

13 marca 2019

Parkowanie w „strefie zamieszkania”. Wyjaśnia mł. insp. Mariusz Tański
Mł. insp. Mariusz Tański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pytanie Czytelnika Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Dzień dobry mam drobne pytanie, mieszkam we wieżowcu przy (…). Jest znak strefa zamieszkania, miejsc parkingowych jest bardzo mało i zawsze są wszystkie zajęte. Jest bardzo szeroki chodnik gdzie stawiam samochód zostawiając 1,5 metra dla pieszych. Czy to jest wykroczenie i niestosowanie się do znaku i grozi mi za to mandat? (-)

Odpowiada mł. insp. Mariusz Tański, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie: „Strefa zamieszkania” jest to obszar, którego wjazd oznakowany jest znakiem D-40, a wyjazd znakiem D-41 „koniec strefy zamieszkania”, umieszcza się je na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-40, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-40. Znak ten może być także umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40 - określny jest w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. z poźn. zm.)

W „strefie zamieszkania” obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego tj. pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych (za pomocą znaków poziomych lub pionowych).

Pozostawienie pojazdu w innym miejscu niż wyznaczonym do postoju stanowi wykroczenie określone w art. 97 lub 90 Kodeksu wykroczeń w związku z naruszeniem art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 17.10.2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) - „zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu”.

Nie zastosowanie się do w/w znaku i w/w przepisu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 100 zł - zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.) oraz wpisanie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - 1 tzw. punktu karnego, symbol H04 - zgodnie z załącznikiem nr 1 wykazu naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadającą tym naruszeniom, do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.04.2012 r. w sprawie postępowania z kierującymi naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488).

mł. insp. Mariusz Tański,

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie