Ekspert wyjaśnia

Planowane zmiany w rozporządzeniu o egzaminowaniu - komentuje Marcin Kiwit

2 czerwca 2023

Planowane zmiany w rozporządzeniu o egzaminowaniu - komentuje Marcin Kiwit
Marcin Kiwit, Kierownik Działu Egzaminatorów, Egzaminator Nadzorujący w WORD Olsztyn (fot. ze zbiorów Autora)

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenie w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców [kliknij]. O komentarz do proponowanych zmian poprosiliśmy Marcina Kiwita Kierownika Działu Egzaminatorów, Egzaminatora Nadzorującego w WORD Olsztyn. Redakcja

***

W maju 2023 r. zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Konieczność dokonania zmian w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2019 roku wynikała z jednej strony z procesu legislacyjnego, tj. wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i uchwalony, oczekuje na podpis prezydenta i publikację). Zaproponowane zmiany poddano także prekonsultacjom w ramach kontaktów roboczych z Polskim Związkiem Głuchych i Instytutem Transportu Samochodowego, uwzględniono stanowisko zgłoszone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zaproponowane zmiany przywołanego aktu prawnego dotyczą 3 obszarów:

1) egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej poza funkcjonalnościami profilu kandydata na kierowcę;

2) wprowadzonego ustawą o aplikacji mObywatel kategorii tymczasowego elektronicznego prawo jazdy;

3) wydłużenia czasu trwania części teoretycznej egzaminu państwowego dla osób głuchoniemych do odpowiednio: w bloku części zasadniczej (20 pytań) - 40 sekund na przeczytanie treści pytania oraz 15 sekund na udzielenie odpowiedzi oraz w bloku specjalistycznym - na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi - 100 sekund; tym samym czas egzaminu teoretycznego dla tych osób wynosi nie 25, a 40 minut.

Z perspektywy kandydata na kierowcę najistotniejsze jest uzyskanie możliwości do kierowania pojazdem w ramach kategorii uprawnień wskazanych w ustawie o aplikacji mObywatel w zasadzie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. O zasadach związanych z tymczasowym elektronicznym prawem jazdy stanowi art. 39 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel. Wśród nich najważniejsze to:

- stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- jest ważne przez okres do 30 dni od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego - w tym czasie należy odebrać prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

- jest generowane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców po otrzymaniu informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;

- jest udostępniane w postaci dokumentu mobilnego użytkownikowi aplikacji m Obywatel;

- w celu jego utworzenia egzaminator, bezpośrednio po skończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przekazuje organowi wydającemu prawo jazdy informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego.

Powyższe rozwiązania wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie Ministra właściwego do spraw informatyzacji ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (ogłoszenie następuje w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia stosownych rozwiązań technicznych) - planowany termin wdrożenia: III kwartał 2023 roku.

Z perspektywy egzaminatora w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami należałoby zwrócić uwagę na następujące kwestie (propozycja rozważenia zmian lub wprowadzenia właściwych rozwiązań technicznych gwarantujących prawidłowość zatwierdzonej decyzji):

- wydłużenie czasu trwania części teoretycznej egzaminu założono jedynie dla osoby korzystającej z tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, a zgodnie z obowiązującymi przepisami jego obecność na sali egzaminacyjnej jest możliwa wyłącznie do czasu rozpoczęcia testu - należałoby w związku z tym rozważyć wprowadzenie zapisu stanowiącego o wydłużeniu czasu trwania egzaminu teoretycznego dla osób będących osobami uprawnionymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2023.20);

- bezpośrednie przekazywanie przez egzaminatora organowi wydającemu prawo jazdy pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego po jego zakończeniu, stanowiące podstawę do automatycznego wygenerowania tymczasowego prawa jazdy, stwarza możliwość uzyskania takiego dokumentu przez osobę, której omyłkowo wprowadzono wynik pozytywny - dotychczas wprowadzane przez egzaminatorów wyniki egzaminów są przed zatwierdzeniem protokołu egzaminacyjnego dodatkowo wewnętrznie weryfikowane z listami osób zakwalifikowanych na egzamin oraz arkuszami przebiegu części praktycznej egzaminu.

Marcin Kiwit, WORD Olsztyn