Legislacja

Ujawniono omówienie projektu rozporządzenia w sprawie egzaminowania

9 maja 2023

Ujawniono omówienie projektu rozporządzenia w sprawie egzaminowania
(fot. PIXABAY)

Resort infrastruktury - w swoim Wykazie prac legislacyjnych - ujawnił informację o pracach nad projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów. Podstawa prawna - art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami. Regulowane kwestie dotyczą egzaminowania żołnierzy, tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz czasu egzaminu osób z niepełnosprawnościami słuchu.

Istotę rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyny i potrzebę ich wprowadzenia autorzy projektu określają jako potrzebę podjęcia pilnie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2018.1885 oraz z 2021.1426) związana jest dwoma kwestiami. Po pierwsze z postulatem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) wobec braku możliwości, na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, korzystania z profilu kierowcy zawodowego (pkk) w procesie egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (2022.2305, z późn. zm.). I tu - do czasu uruchomienia kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego w centralnej ewidencji kierowców - niezbędne jest umożliwienie nie tylko procesu szkolenia, ale również egzaminowania żołnierzy dzsw poza funkcjonalnościami pkk. Takie rozwiązanie zaproponowano w zgłoszonym projekcie. Kwestia druga - finalizacja prac legislacyjnych w Sejmie RP nad ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel (druk nr 3050) wprowadzającą tymczasowe elektroniczne prawo jazdy w zmianie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Cytujemy: - Powoduje to konieczność wprowadzenia przepisu do ww. rozporządzenia, na podstawie którego w przypadku osoby egzaminowanej w zakresie kategorii AM, A1, A2, A,B1, B, BE lub T ośrodek egzaminowania informację o pozytywnym wyniku egzaminu powinien przesłać do centralnej ewidencji kierowców najpóźniej w dniu uzyskania tego wyniku egzaminu. Pozwoli to z tym dniem na korzystanie przez ww. osobę z uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie ww. kategorii prawa jazdy.

Jaka się dowiadujemy - w projekcie rozporządzenia zakłada się również uwzględnienie roboczych prekonsultacji ze środowiskiem reprezentującym osoby z niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wobec zasadnej potrzeby wydłużenia odpowiednio czasu egzaminowania dla tych osób.

Termin wejścia w życie rozporządzenia - po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia - z wyjątkiem wejścia w życie przepisów dla osób z ww. niepełnosprawnością oraz przepisu dostosowanego do ustawy o aplikacji mObywatel.

Rozporządzenie ma być wydane najpóźniej w III kwartale 2023 r. (jm)