Legislacja

40 godzin lekcji pierwszej pomocy - propozycja w projekcie ustawy

9 września 2022

40 godzin lekcji pierwszej pomocy - propozycja w projekcie ustawy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W przygotowanym właśnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Wśród wielu regulacji minister proponuje wprowadzenie obowiązkowych minimum 40 godzin lekcyjnych w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Propozycja dotyczy ostatnich klas szkół średnich.

Do projektu obszernej, bo ponad 100. stronicowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432 [kliknij]) wrzucony został oczekiwany przepis ułatwiający sytuację kierowców straży pożarnej, likwidujący istniejąca w ustawie o kierujących pojazdami lukę prawną - o czym informowaliśmy w dniu wczorajszym [kliknij]. Znajdujemy w nim kolejną ważną kwestię - szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. I tu autorzy przywołanego projektu proponują: „Art. 130. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. 1. Szkoły ponadpodstawowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe organizują naukę udzielania pierwszej pomocy medycznej w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i sposób wykonywania nauczania, o którym mowa w ust. 1.”.”. Autorzy proponowanego zapisu następująco uzasadniają potrzebę jego wprowadzenia: „Uzasadnienie. (…) W celu przygotowania młodszej grupy społeczeństwa do podjęcia działań w ramach powszechnej samoobrony projekt przewiduje wprowadzenie w ostatnich klasach szkół średnich w ramach modyfikacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, rozbudowy zagadnień o udzielaniu pierwszej pomoc w wymiarze minimum 40 godzin lekcyjnych. Nauką udzielania pierwszej pomocy zostanie objętych około 450 tys. uczniów w 3444 liceach i 2033 technikach.” - Proces kształcenia obejmie ok. 450 tys. uczniów rocznie. Szacowany koszt wprowadzenia zmian programowych, w tym przygotowania kadry pedagogicznej oraz  uzupełnienia wyposażenia dydaktycznego wyniesie do 80 000 000 zł - czytamy w Ocenie skutków regulacji.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Obecnie trwają uzgodnienia i konsultacje projektu. Rozbudowa nauczania pierwszej pomocy zdecydowanie pozostaje poza dyskusją. - Ideałem byłoby powtórzenie szkolenia raz do roku - skomentował ratownik medyczny Marcin "Borkoś" Borkowski. (jm)