Legislacja

Jest propozycja wypełnienia luki w ustawie o kierujących

8 września 2022

Jest propozycja wypełnienia luki w ustawie o kierujących
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sierpniu Ministerstwo Infrastruktury informowało Rzecznika Praw Obywatelskich - który interweniował w związku z problemem polegającym na tym, że starostowie nie mogą wydawać zaświadczeń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych (pojazdów uprzywilejowanych), gdyż nie mają ku temu stosownej ustawy prawnej - o podjętych działaniach [kliknij]. Wskazana luka prawna została dostrzeżona w resorcie, zapowiedziano podjęcie prac i oto mamy projekt nowelizacji stosownego przepisu.

Rządowe Centrum Legalizacji w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowało projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej (UD432 - [kliknij]). W propozycji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umieszczono także nowelizację art. 109 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. W artykule 155 zaproponowano: „Art. 155. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) w art. 109 ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.”. W ten sposób – oczywiście po obowiązującym procedowaniu, z dniem 1 stycznia 2023 r. ma szanse obowiązywać ustawa, której przepis wypełni istniejącą lukę. Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania i uzgodnień. (jm)