Legislacja

Albo źle jest prowadzone szkolenie, albo system egzaminowania - mówił Jerzy Szmit. Całościowy projekt zmiany ustawy do końca roku

6 kwietnia 2017

Albo źle jest prowadzone szkolenie, albo system egzaminowania - mówił Jerzy Szmit. Całościowy projekt zmiany ustawy do końca roku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP 4.4.2017 r.

Komisja Infrastruktury Sejmu RP w dniu 4 kwietnia 2017 r. obradowała - tzw. pierwsze czytanie - nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348). Projekt dotyczy dodania kategorii prawa jazdy B+E do katalogu egzaminów państwowych przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków w art. 51 ust. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.: nie będących miastami wojewódzkimi, miastami na prawach powiatu, albo miastem, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego).

Uzasadnienie projektu: Wnioskodawcy o potrzebnie dokonania proponowanej zmianie piszą w uzasadnieniu następująco: Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) polegającą na rozszerzeniu katalogu egzaminów przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków, o których mowa w art. 51 ust. 4 wymienionej ustawy, o kategorię prawa jazdy B+E. Za proponowaną zmianą przemawiają racjonalne przesłanki, bowiem wymogi odnośnie egzaminu praktycznego B+E prawa jazdy w części przeprowadzanej w ruchu drogowym na drogach publicznych są takie same jak w przypadku egzaminów praktycznych pozostałych kategorii prawa jazdy. W części egzaminu praktycznego na kat. B+E prawa jazdy przeprowadzanego na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie sprawdzenia podstawowych umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów należałoby dodatkowo wyznaczyć stanowiska konieczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B+E, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 995). Korzystając z faktu, iż oddziały terenowe, które już zostały utworzone lub będą utworzone w miastach niespełniających warunków, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 5 styczna 2011 r. o kierujących pojazdami, dysponują lub będą dysponować odpowiednimi pomieszczeniami, sprzętem komputerowym oraz systemem informatycznym, zasadne jest umożliwienie w tych miastach zdawania egzaminu teoretycznego, także w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy, poza dotychczasowymi kat. AM, A1, A2, A, B1 lub B. W związku z tym projekt ustawy przewiduje, aby część teoretyczna egzaminu państwowego w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy mogła być także przeprowadzana w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4 wymienionej ustawy, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

Dyskusja, Opinie i informacje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: W trakcie pierwszego czytania projektu uzasadnienie złożyła posłanka Ewa Drozd. Posłanka informowała, iż według stanu na dzień dzisiejszy działa około 30-tu oddziałów WORD i tworzą się nowe, one zostały powołane zgodnie z ustawą z maja 2013 roku. - Podczas procedowania tamtej ustawy było wiele wątpliwości, które dzisiaj nie potwierdziły się - dodała posłanka. I właśnie w tych ośrodkach miałyby odbywać się egzaminy teoretyczne i praktyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy. W trakcie dyskusji padła propozycja dalej idąca - organizacji egzaminów w starostwach. Uwagę do projektu zgłosił przedstawiciel WORD Krosno, wskazując iż w mniejszych miejscowościach nie ma na tyle intensywnego ruchu, żeby kierowca ciężkich pojazdów był w stanie przeprowadzić egzamin i wykazać się wiedzą. Chodzi tu głównie o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dyrektor WORD w Jeleniej Górze mówił o dobrych, a nawet bardzo dobrych dotychczasowych doświadczeniach. Mówił także o całkowitym przygotowaniu ośrodków do wprowadzenia proponowanych, nowych rozwiązań. Dyrektor WORD w Rzeszowie mówił o zagrożeniach dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i osobach, które zdają w małych miastach. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit - mówił o statystykach tzw. zdawalności: 50% w zakresie egzaminu teoretycznego (to wzrost) i 33% egzaminu praktycznego (stan utrzymujący się). I dywagował: - Taki stan nie może nas zadowolić. Oznacza to, że albo źle jest prowadzony w Polsce proces szkolenia kierowców, albo sposób egzaminowania, cała organizacja egzaminowania jest nieadekwatna do potrzeb i nie spełnia swojego zadania. Nie ma trzeciej możliwości. (…) W związku z tym ministerstwo infrastruktury podjęło działania, aby przyjrzeć się całościowo systemowi zarówno szkolenia, jak i egzaminowania. W tym celu został powołany zespół doradczy do spraw szkolenia i egzaminowania. Zespół pracuje. Pierwsze efekty, czyli są pierwsze wnioski, które powinny zamienić się w projekt ustawy. Jesteśmy tego bliscy. Niewątpliwie projekt, który jest dzisiaj przedmiotem obrad Komisji jest próbą rozwiązania pewnego problemu. (…) To jest zmiana potrzebna. Niemniej jednak my potrzebujemy daleko idących zmian w całym systemie nauczania i egzaminowania. I takie zmiany przygotowujemy. One będą dotyczyły samych procesów, te propozycje od wielu lat są zgłaszane przez środowiska. (…) Podsumowując, procedowany projekt jest cenny, jednak proszę wziąć pod uwagę, że rząd, ministerstwo infrastruktury i budownictwa przygotowuje całościową zmianę ustawy dotyczącej kształcenia i egzaminowania kierowców. (…) Sądząc, po zaawansowaniu prac - wydaje się, że taki projekt do końca roku powinniśmy przedstawić Wysokiej Izbie - zakończył Jerzy Szmit. Ministra pytano o tzw. okres próbny i szkolenia praktycznego i ćwiczeń teoretycznych w WORD i w ODTJ-ach; o zwiększeniu puli dozwolonych błędów na egzaminie. Minister Szmit i tu odpowiedział, iż te rozwiązania też są analizowane, choć w niektórych sprawach trzeba rozpatrywać problemy bardzo ostrożnie. Zmiany powinny być merytoryczne i nowoczesne, już musimy myśleć o naszych wnukach - apelował przedstawiciel jednego ze stowarzyszeń.

Komisja po dyskusji jednogłośnie przegłosowała wniosek o dalszym procedowaniu poselskiego projektu ustawy o kierujących pojazdami. Projekt został niezwłocznie skierowany do analizy w podkomisji drogownictwa. (jm)